ติดตามรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น และนายก อบจ.ขอนแก่น