Feature 1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.เปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการทางการเห็น ประจำปี ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2015 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง  อ่านเพิ่มเติม
  18/02/2015 เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขัน ตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  18/02/2015 เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ คัพ อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  10/02/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  10/02/2015 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5)  อ่านเพิ่มเติม
  13/01/2015 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557  อ่านเพิ่มเติม
  13/01/2015 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย, แม่บ้าน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  30/12/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง พ.ศ. 2557 และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ 10   อ่านเพิ่มเติม
  02/12/2014 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล (นักบริหารงานช่าง 7)   อ่านเพิ่มเติม
  12/11/2014 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)  อ่านเพิ่มเติม
  12/11/2014 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)  อ่านเพิ่มเติม
  07/11/2014 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนและจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  31/10/2014 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ่านเพิ่มเติม
  16/10/2014 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  03/10/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  19/09/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ. 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  03/03/2015 ประกาศประมูลซื้อรถซ่อมปะผิวจราจรลาดยางเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2558  อ่านเพิ่มเติม
  27/02/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2558  อ่านเพิ่มเติม
  25/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหนองน้ำฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 81/2558  อ่านเพิ่มเติม
  25/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 80/2558   อ่านเพิ่มเติม
  24/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหนองน้ำโคกสว่างฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 84/2558  อ่านเพิ่มเติม
  24/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยตะกั่วฯตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 83/2558  อ่านเพิ่มเติม
  24/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยลำดวนฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 82/2558  อ่านเพิ่มเติม
  24/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 79/2558  อ่านเพิ่มเติม
  24/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 78/2558  อ่านเพิ่มเติม
  24/02/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 77/2558   อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  09/02/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  04/02/2015 สำเนางบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่)  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  25/12/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  06/05/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  22/04/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่2)  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  07/02/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  16/12/2014 ราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวน 26 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  05/02/2014 โล่ รางวัล อบจ.ขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 ภาษาอังกฤษ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 คณิตศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 สังคมศึกษา ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 วิทยาศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET '57 ภาษาไทย   อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.ฟิสิกส์ 56  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.เคมี 56  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 7
เมื่อวาน: 73
ทั้งหมด: 149688