โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อำเภอบ้านแฮด)

แสดงรายละเอียด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แสดงรายละเอียด

โครงการจัดงานบุญเดือนหก ประจำปี 2562

แสดงรายละเอียด

ดนตรีรักชาติ แคนแก่นคูน

วิดีทัศน์แนะนำ กองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น

โครงสร้าง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวาน: 100
ทั้งหมด: 268979