Feature 1

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ประจำปี ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

พิธีเปิดงาน “๕๒ ปี สืบสาน ตำนาน อำเภอหนองเรือ” (ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปี ๒๕๕๘)

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  28/08/2015 ระเบียบการจัดการแข่งขัน หมากรุกไทย อบจ. ขอนแก่น ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  27/08/2015 เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว   อ่านเพิ่มเติม
  25/08/2015 ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/08/2015 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2015 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  13/08/2015 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จานวน 1 หลัง  อ่านเพิ่มเติม
  13/08/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 10 รายการ  อ่านเพิ่มเติม
  11/08/2015 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  25/08/2015 ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/08/2015 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2015 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  11/08/2015 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  อ่านเพิ่มเติม
  11/08/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบรยบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  05/08/2015 ผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/07/2015 เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อ่านเพิ่มเติม
  23/07/2015 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สันทนาการ ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  24/08/2015 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหินคลุกเกรด A ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 36/2558  อ่านเพิ่มเติม
  24/08/2015 ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/08/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน ฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 162/2558  อ่านเพิ่มเติม
  19/08/2015 ประกาศประมูลซื้อน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร จำนวน 83,400 ลิตร ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 24/2558  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 161/2558  อ่านเพิ่มเติม
  13/08/2015 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จานวน 1 หลัง  อ่านเพิ่มเติม
  13/08/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 10 รายการ  อ่านเพิ่มเติม
  11/08/2015 ประกาศยกเลิกการประมูลจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ตามเอกสารประมูลจัดซื้อเลขที่ 23/2558   อ่านเพิ่มเติม
  10/08/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางสำหรับแปรงฟันฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 160/2558  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  14/08/2015 รายงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  27/07/2015 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  02/07/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 มิถุนายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  05/06/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  27/05/2015 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  12/05/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 เมษายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  11/03/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  09/02/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2558  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  09/06/2015 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  30/10/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  22/10/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  25/09/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  24/04/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  16/12/2014 ราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวน 26 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  05/02/2014 โล่ รางวัล อบจ.ขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 ภาษาอังกฤษ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 คณิตศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 สังคมศึกษา ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 วิทยาศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET '57 ภาษาไทย   อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.ฟิสิกส์ 56  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.เคมี 56  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 147
เมื่อวาน: 309
ทั้งหมด: 171491