Feature 1

โครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  24/07/2015 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  23/07/2015 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  23/07/2015 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)  อ่านเพิ่มเติม
  17/07/2015 ระเบียบการแข่งขัน “บาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สันทนาการ ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  23/07/2015 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สันทนาการ ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  01/07/2015 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  15/06/2015 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  08/06/2015 โครงการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  24/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 18/2558  อ่านเพิ่มเติม
  24/07/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ (ASEAN e-Classroom)  อ่านเพิ่มเติม
  24/07/2015 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  23/07/2015 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)  อ่านเพิ่มเติม
  22/07/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 158/2558  อ่านเพิ่มเติม
  22/07/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแคบซีลฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 157/2558   อ่านเพิ่มเติม
  22/07/2015 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 40/2558  อ่านเพิ่มเติม
  22/07/2015 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 39/2558  อ่านเพิ่มเติม
  21/07/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ อัฒจันทร์สระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 156/2558  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2015 ประกาศประมูลซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 58 รายการ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 23/2558   อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/07/2015 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  02/07/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 มิถุนายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  05/06/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  27/05/2015 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  12/05/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 เมษายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  11/03/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  09/02/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  04/02/2015 สำเนางบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่)  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  09/06/2015 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  30/10/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  22/10/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  25/09/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  24/04/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  16/12/2014 ราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวน 26 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  05/02/2014 โล่ รางวัล อบจ.ขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 ภาษาอังกฤษ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 คณิตศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 สังคมศึกษา ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 วิทยาศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET '57 ภาษาไทย   อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.ฟิสิกส์ 56  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.เคมี 56  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 3
วันนี้: 5
เมื่อวาน: 235
ทั้งหมด: 166238