โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อำเภอโคกโพธิ์ไชย)

แสดงรายละเอียด

งาน “ศิวะราตรี ปูชนียาลัย” ปราสาทเปือยน้อย ประจำปี 2562

แสดงรายละเอียด

รดน้ำขอพร นายก อบจ.ขอนแก่น

แสดงรายละเอียด

ดนตรีรักชาติ แคนแก่นคูน

วิดีทัศน์แนะนำ กองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น

โครงสร้าง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 3
เมื่อวาน: 79
ทั้งหมด: 264827