Feature 1

อบจ.ขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

ร่วมพิธีเปิดและรับโล่การสนับสนุน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  24/10/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)  อ่านเพิ่มเติม
  22/10/2014 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  16/10/2014 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 24 กันยายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  07/10/2014 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  07/10/2014 ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง  อ่านเพิ่มเติม
  07/10/2014 มติสภาองค์การบริหารสาวนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  07/10/2014 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  อ่านเพิ่มเติม
  03/10/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  16/10/2014 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  03/10/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  19/09/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ. 2557  อ่านเพิ่มเติม
  12/09/2014 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/08/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2014 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   อ่านเพิ่มเติม
  01/08/2014 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  20/05/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  29/04/2014 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญิประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  24/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 33/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ  อ่านเพิ่มเติม
  24/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 32/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางฯ  อ่านเพิ่มเติม
  24/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 31/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำฯ  อ่านเพิ่มเติม
  24/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 30/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯ  อ่านเพิ่มเติม
  24/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 29 /2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกฯ  อ่านเพิ่มเติม
  24/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 28 /2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ  อ่านเพิ่มเติม
  24/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 27 /2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2014 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 26 / 2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2014 เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9 /2558 เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย)  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2014 เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8 /2558 เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์)  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  06/05/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  22/04/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่2)  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  07/02/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  27/01/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่1)  อ่านเพิ่มเติม
  11/11/2013 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556   อ่านเพิ่มเติม
  05/11/2013 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม
  02/08/2013 รายงานการจัดเก็ยรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 10
เมื่อวาน: 94
ทั้งหมด: 122385