Feature 1

นายก อบจ.ขอนแก่น พบปะประชาชนและร่วมทำฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.อ.พล

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

กีฬาต้านยาเสพติด “ โสกนกเต็นเกมส์ ” อ.พล

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  19/03/2015 โครงการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียน โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2558  อ่านเพิ่มเติม
  18/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  17/03/2015 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา8)  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  11/03/2015 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2015 การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 41 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2015 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  18/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา8)  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา8)  อ่านเพิ่มเติม
  11/03/2015 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  30/12/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง พ.ศ. 2557 และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ 10   อ่านเพิ่มเติม
  02/12/2014 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล (นักบริหารงานช่าง 7)   อ่านเพิ่มเติม
  12/11/2014 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)  อ่านเพิ่มเติม
  12/11/2014 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)  อ่านเพิ่มเติม
  07/11/2014 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนและจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/03/2015 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประมูลซื้อรถซ่อมปะผิวจราจรลาดยางอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  26/03/2015 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 91/2558  อ่านเพิ่มเติม
  26/03/2015 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถหัวลากพร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  23/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบฯ ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 88/2558  อ่านเพิ่มเติม
  23/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง12  อ่านเพิ่มเติม
  23/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหนองเตาปูนฯ)  อ่านเพิ่มเติม
  20/03/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 124/2558  อ่านเพิ่มเติม
  20/03/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 123/2558  อ่านเพิ่มเติม
  20/03/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน คสล. ฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 122/2558  อ่านเพิ่มเติม
  20/03/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกระจายน้ำแบบท่อฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 121/2558  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  11/03/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  09/02/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  04/02/2015 สำเนางบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่)  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  25/12/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  06/05/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  22/04/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่2)  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  13/03/2015 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  16/12/2014 ราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวน 26 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  05/02/2014 โล่ รางวัล อบจ.ขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 ภาษาอังกฤษ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 คณิตศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 สังคมศึกษา ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 วิทยาศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET '57 ภาษาไทย   อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.ฟิสิกส์ 56  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.เคมี 56  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 5
วันนี้: 114
เมื่อวาน: 145
ทั้งหมด: 152978