ลำดับ โครงการ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หมู่ที่ ประเภทงบ ปีก่อสร้าง ปีที่ซ่อม
5363 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยคันโซ่ บ้านคำคันโซ่ ม.6 ต.คำแคน - ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
มัญจาคีรี คำแคน บ้านคำคันโซ่ 6 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5362 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยแจ้งใหญ่ บ้านแจ้งทับม้า ม.10 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - เขต ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
มัญจาคีรี นางาม บ้านแจ้งทับม้า 10 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5361 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านหนองเปล่ง ม.3 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง ตะกั่วป่า บ้านหนองเปล่ง 3 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5360 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยหนองตะคอง
หนองสองห้อง ตะกั่วป่า บ้านหนองตะคอง 2 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5359 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยดอนตะแบง บ้านดอนตะแบง ม.8 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง ตะกั่วป่า บ้านดอนตะแบง 8 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5358 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ ม.8 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม บ้านสวองใหม่ 8 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5357 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยโป่งแดง บ้านหนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม 1 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5356 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยหนองกุง - บ้านหนองแวง ม.7 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง ดอนดู่ บ้านหนองแวง 7 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5355 ขุดลอกลำห้วย/ขุดลอกคลอง 
ขุดลอกลำห้วยดำริ บ้านป่าหวาย ม.11 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
หนองสองห้อง ดอนดู่ บ้านป่าหวาย 11 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5354 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสาธารณะ 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2152 - บ้านคำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ซำสูง คำแมด บ้านคำแมด 1,2 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5353 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสาธารณะ 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ซำสูง กระนวน บ้านกระนวน 1,2 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5352 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ดิน/ถนนสู่แหล่งเกษตร/หินคลุก 
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองเกิ้ง ม.11 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี - ถนนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น
มัญจาคีรี โพนเพ็ก บ้านหนองเกิ้ง 11 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5351 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ดิน/ถนนสู่แหล่งเกษตร/หินคลุก 
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านวังทิพย์ ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
เขาสวนกวาง โนนสมบูรณ์ บ้านวังทิพย์ 10 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5350 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล./ถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง ม.8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เขาสวนกวาง โนนสมบูรณ์ บ้านโนนหัวช้าง 8 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5349 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล./ถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทิพย์ ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - บ้านป่าไม้ ม.2 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
เขาสวนกวาง โนนสมบูรณ์ บ้านวังทิพย์ 10 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5348 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล./ถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปือย ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง ม.1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
เขาสวนกวาง โนนสมบูรณ์ บ้านป่าเปือย 1 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5347 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ดิน/ถนนสู่แหล่งเกษตร/หินคลุก 
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยาง ม.7 ต.วังแสง อ.ชนบท - เขต อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ชนบท วังแสง บ้านห้วยยาง 7 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5346 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ดิน/ถนนสู่แหล่งเกษตร/หินคลุก 
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านละว้า ม.6 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ - ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
บ้านไผ่ เมืองเฟีย บ้านละว้า 6 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5345 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ดิน/ถนนสู่แหล่งเกษตร/หินคลุก 
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองเต่าน้อย ม.7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท - อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ชนบท โนนพะยอม บ้านหนองเต่าน้อย 7 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -
5344 ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ดิน/ถนนสู่แหล่งเกษตร/หินคลุก 
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนทอง ม.1 แยกบ่อขยะแหล่งเกษตรชุมชน ต.โนนทอง เชื่อมทางหลวงสาย ขก ถ 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดองน้อย) ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
หนองเรือ โนนทอง บ้านโนนทอง 1 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2560 -