แสดงข้อมูลทั้งหมด | แสดงเฉพาะหัวข้อหลัก

** ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น >>คลิก
** คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น >>คลิก
** ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงาน >>คลิก

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

            รวม 25 บทความ  
            รวม 10 บทความ  update 16-ตุลาคม-2561