แสดงข้อมูลทั้งหมด | แสดงเฉพาะหัวข้อหลัก

** ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น >>คลิก
** คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น >>คลิก
** ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงาน >>คลิก

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวม 5 บทความ    update 01 ตุลาคม 2563
รวม 5 บทความ    update 25 สิงหาคม 2563
รวม 5 บทความ    update 14 กรกฎาคม 2563
รวม 5 บทความ    update 8 มิถุนายน 2563
รวม 5 บทความ    update 20 เมษายน 2563
รวม 5 บทความ    update 23 มีนาคม 2563
รวม 5 บทความ    update 26 กุมภาพันธ์ 2563
รวม 5 บทความ    update 02 ธันวาคม 2562
รวม 5 บทความ    update 06 พฤศจิกายน 2562
รวม 5 บทความ    update 11 ตุลาคม 2562
รวม 5 บทความ    update 20-สิงหาคม-2562
รวม 5 บทความ    update 10-พฤษภาคม-2562
รวม 5 บทความ    update 02 เมษายน 2562
รวม 5 บทความ    update 18 ธันวาคม-2561 
รวม 10 บทความ  update 16 ตุลาคม 2561
รวม 25 บทความ 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

: มาตรา 7     
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรฯ  
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ฯ 
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อฯ 

มาตรา 7(4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ
-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

: มาตรา 9    
มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยฯ
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความฯ
              -  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
              -  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ
              -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
              -  แผนการดำเนินงาน 
มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งฯ
              -  คู่มือบริการประชาชน 
มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ได้มีการอ้างถึงตาม ม.7 วรรค 2
              - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดทอนหรือสัญญาร่วมทุนฯ
              -  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 9(7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการฯ
-  มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 


มาตรา 9(8) ประกาศ กขร. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ
          (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
          (2) แผนการจัดหาพัสดุ 
          (5) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือน  
          (6) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบปีงบประมาณ  
          (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

ข้อ 2 การให้บริการประชาชน
         (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการประชาชน 
         (2) เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)
               - คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
         (3)  ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 
         (4)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
         (5)  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ  

ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน
         (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
         (3) แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
         (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 
         (5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4) 
         (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) 

ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ
         (1) แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
              -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 
         (2) หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ 
         (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 
         (4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 

              -  รายงานการเงินสำหรับสิ้นปีสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล
         (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
         (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา 
         (3) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
         (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
         (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
         (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)
ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
         (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
         (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
         (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
         (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน  


มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
- ที่สาธารณประโยชน์
- รายงานผลการตรวจสอบอาคาร 
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  

มาตรา 9 (8) ประกาศ กขร.เรื่องประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
- ประกาศเชิญชวน   
- ประกาศประกวดราคา สอบราคา  
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา   
- สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง   

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์  

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
- จัดอบรม/เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน
- ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมกับหน่วยงานอื่น/e-learning ของสำนักงาน ก.พ.
- เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของ สขร. 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
กระดานถาม-ตอบ/ร้องทุกข์-ร้องเรียน

สถิติผู้เข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  
Visitor Hit Counter
นับเมื่อ 17 พฤษภาคม 2562