หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน อบจ.ขอนแก่น
     หน่วยงาน หมายเลข
  สำนักปลัดฯ 043-235143, 043-243290
 กองกิจการสภาฯ 043-237568
 กองแผนและงบประมาณ 043-236793, 043-239256
  กองคลัง 043-237368
 สำนักการช่าง 043-241440, 043-331357,043-235826
 สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 043-239322, 043-246525
 กองกิจการขนส่ง 043-242285
 กองพัสดุและทรัพย์สิน 043-241052
 หน่วยตรวจสอบภายใน 043-330762
 ประชาสัมพันธ์ 043-244682
 กองการเจ้าหน้าที่ 043-239224