หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน อบจ.ขอนแก่น
หน่วยงาน หมายเลข
สำนักปลัด อบจ.  
       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 043-235143
       ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 043-243290
       ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา 043-222397
       ฝ่ายพัฒนาสังคม 043-244682  fax.043-235144
กองกิจการสภา อบจ. 043-237568
       ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น/สำนักงานสภา อบจ.ขอนแก่น 043-246064
กองแผนและงบประมาณ 043-236793
       ฝ่ายแผนและงบประมาณ 043-239256
กองคลัง 043-237368
สำนักการช่าง 043-241440
       ฝ่ายวิชาการและผังเมือง 043-331354
       ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักการช่าง 043-235826
กองพัสดุและทรัพย์สิน 043-241052
กองกิจการขนส่ง/ สถานีขนส่งแห่งที่ 3 043-424267
       สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 043-471563
       สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ 043-273717
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 043-246525
       ส่วนบริหารการศึกษา/ หน่วยศึกษานิเทศก์ 043-239322
กองการเจ้าหน้าที่ 043-239224
หน่วยตรวจสอบภายใน 043-330762