ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม
ความเป็นมา
          ความเป็นมา 
โครงสร้าง
          โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม
วัตถุประสงค์
          วัตถุประสงค์
การดำเนินงาน
          ขอบเขตในการดำเนินงาน
ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
          ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ตามกฏหมาย
          บทบาทหน้าที่ของ อบจ. ตามกฎหมาย
หน่วยงานที่ทำ MOU
          หน่วยงานที่ทำ MOU