ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ความเป็นมา
          ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
          วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
          เป้าหมาย
วิธีดำเนินการ
          วิธีดำเนินการ
สถานที่ดำเนินการ
          สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
          หน่วยงานร่วมดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประจำศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ศตส.อบจ.ขก.)
          คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประจำศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ศตส.อบจ.ขก.)
คำสั่งการจัดตั้งสำนักงานศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
          คำสั่งการจัดตั้งสำนักงานศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น