กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558-2560
         คำนำ
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
         ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
         ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น
         ส่วนที่ 4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2558 -2560

 

   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2559-2561
          สารบัญ
          คำนำ
           ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
           ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
           ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น
           ส่วนที่ 4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2559 -2561

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560-2564
         คำนำ      สารบัญ
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
        ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา
        ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น
         ส่วนที่ 4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2558 -2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2556-2560
         คำนำ
         บทที่1 บทนำ
         บทที่2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         บทที่3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         บทที่4วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
         บทที่5ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
         บทที่6การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
         คำนำ  สารบัญ  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3  ส่วนที่ 4  ส่วนที่ 5  ส่วนที่ 6 สรุปงบหน้าแผนสามปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
         คำนำ  สารบัญ  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3  ส่วนที่ 4  ส่วนที่ 5 สรุปงบหน้า

 แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2558)
        คำนำ   สารบัญ   ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2    ส่วนที่ 3    ส่วนที่ 4     ส่วนที่ 5   สรุปงบหน้า

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
         คำนำ   สารบัญ   ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3   ส่วนที่ 4   ส่วนที่ 5    สรุปงบหน้า

   แผนสามปี ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) เพิ่มเติม ฉ.2

  แผนสามปี ( พ.ศ 2558 - 2560 )

  แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2561)

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

 แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2562)

 แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2562)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 คำนำ    สารบัญ   ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3  ส่วนที่ 4   ส่วนที่ 5

 ยุทธ1 ผ01   ยุทธ2 ผ01   ยุทธ3 ผ01   ยุทธ4 ผ0 ยุทธ5 ผ01   ยุทธ6 ผ01

ยุทธ1 แบบ ผ02ยุทธ2 แบบ ผ02ยุทธ3 แบบ ผ04ยุทธ4 แบบ ผ02ยุทธ 4 แบบ ผ04ยุทธ 5 แบบ ผ04ยุทธ6 แบบ ผ02

 ผ07  ผ08

แผนการดำเนินการ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555         ปก        สารบัญ        ส่วนที่ 1 บทนำ
        ยุทธศาสตร์ที่ 1        ยุทธศาสตร์ที่ 2          ยุทธศาสตร์ที่ 3     ยุทธศาสตร์ที่ 4
        ยุทธศาสตร์ที่ 5        สรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
        ปก       สารบัญ   ส่วนที่ 1 บทนำ
        ยุทธศาสตร์ที่ 1       ยุทธศาสตร์ที่ 2          ยุทธศาสตร์ที่ 3     ยุทธศาสตร์ที่ 4
         ยุทธศาสตร์ที่ 5       ยุทธศาสตร์ที่ 6          สรุปโครงการและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
         ปก                 ยุทธศาสตร์ที่ 1        ยุทธศาสตร์ที่ 2           ยุทธศาสตร์ที่ 3    
         ยุทธศาสตร์ที่ 4        ยุทธศาสตร์ที่ 5           ยุทธศาสตร์ที่ 6

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

         ปก                 ยุทธศาสตร์ที่ 1        ยุทธศาสตร์ที่ 2           ยุทธศาสตร์ที่ 3   
        ยุทธศาสตร์ที่ 4        ยุทธศาสตร์ที่ 5           ยุทธศาสตร์ที่ 6

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

        บทนำ        ยุทธศาสตร์ที่ 1        ยุทธศาสตร์ที่ 2           ยุทธศาสตร์ที่ 3  
        ยุทธศาสตร์ที่ 4        ยุทธศาสตร์ที่ 5           ยุทธศาสตร์ที่ 6     สรุปโครงการและงบประมาณ

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559-2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี   
แผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง 4 ปี