ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

…………………………………

  • ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น >>คลิก
  • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น >>คลิก

enlightened เอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประชาชน

  • แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) >>คลิก
  • แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) >>คลิก