การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

…………………………………

 

 • บทสรุปผู้บริหาร
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • บทสรุปผู้บริหาร 
 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 1. เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ <คลิก>
 2. เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม<คลิก>
 3. เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง <คลิก>
 4. เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <คลิก>
 5. เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <คลิก>
 6. เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <คลิก>
 7. เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ <คลิก>