การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

01 โครงสร้าง  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
03 อำนาจหน้าที่  
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
05 ข้อมูลการติดต่อ  
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  
08 Q&A  
09 Social Network :  Facebook / youtube  
10 แผนดำเนินงานประจำปี  
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
17 E-Service1 , 2  
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล  
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
31 ข้อมููลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี  
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น1 , 2  
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1 , 2  
34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  


…………………………………


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • บทสรุปผู้บริหาร 
 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 1. เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ <คลิก>
 2. เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม<คลิก>
 3. เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง <คลิก>
 4. เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <คลิก>
 5. เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <คลิก>
 6. เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <คลิก>
 7. เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ <คลิก>  
   

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อองค์กรคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
        - ประกาศเจตนารมณ์เพื่อองค์กรคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <คลิก>

แบบประเมินองค์กรคุณธรรม จังหวัดขอนแก่น 
        - แบบประเมินองค์กรคุณธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <คลิก>