การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

…………………………………

 

  • บทสรุปผู้บริหาร
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  •  
  • บทสรุปผู้บริหาร 
  • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น