สำรวจความพึงพอใจออนไลน์
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

…………………………………

ประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <คลิก>
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 <คลิก>
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 <คลิก>