หนังสือสั่งการ / หนังสือแจ้งเวียน
อบจ.ขอนแก่น

โดย...ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

…………………………………

 ข้อมูลการให้บริการ e-Service ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศอตช.จังหวัดขอนแก่น
 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ขก 0023.3/ว 15300 ลว 15 มิถุนายน 2563)
 การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ขก 0023.3/ว11960 ลว. 8 พ.ค.2563)
 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (ขก 0017.1/ว8773  31 มีนาคม 2563)

 ขก 51001/ -   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายและหนังสือราชการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่    ชื่อหนังสือ เลขที่ /ลงวันที่
1.  (สคบ.จ.ขอนแก่น) เรื่อง เน้นย้ำการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ขก 0017.1/ว27832 ลว. 31 ต.ค. 2562 

2.

 (ศดธ.จ.ขอนแก่น) เรื่อง การป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ขก 0017.1/28146 ลว. 4 พ.ย. 2562

3.  แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559                           ขก 0023.3/ว28712 ลว. 8 พ.ย.2562
4.  แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ขก 0023.3/ว29854 ลว. 21 พ.ย.2562

 

 ขก 51001/ว2997 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

ลำดับที่    ชื่อหนังสือ เลขที่ /ลงวันที่
1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขก 0023.1/23032 ลว. 9 ก.ย. 2562 

2.

 

 

ซักซ้อมการมอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ
หนังสือกรมเจ้าท่า ด่วนที่สุด ที่ คค 0309.2/ว3211 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
- คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยาวี ที่ 498/2545 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
- คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 638/2555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
- คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547

ขก 0023.4/ว22936 ลว. 6 ก.ย. 2562

 

 

3. แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด 0505/ว.293) ขก 0017.2/20474 ลว.13 ส.ค. 2562
4. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ขก 0017.2/19444 ลว. 31 ก.ค. 2562
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขก 0023.3/ว15894 ลว. 20 มิ.ย. 2562
     
  แจ้งเวียนย้อนหลัง  
1. แต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มค 51001/ว1784  ลว 31 ก.ค.2562
2. ให้ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพ้นจากตำแหน่ง ตง 51001/4781  ลว 31 ก.ค.2562
3. กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ขก 0023.4/ว20193  ลว 7 ส.ค.2562
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ขก 0023.3/ว17527  ลว 8 กรกฎาคม 2562
5. การปฏิเสธการรับอุปถัมภ์หรือสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ ขก0023.3/ว 14400  ลว 5 มิถุนายน 2562
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ขก 0023.2/ว 14252  ลว 4 มิถุนายน 2562
7. กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขก 0023.3 /ว104487  ลว 24 มิถุนายน 2562
8. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ (ฉับบที่ 2) พ.ศ.2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ขก 0017.2/ว12158   ลว.10 พ.ค.2562
9. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ขก 0023.4/ว10624  ลว 25 เมษายน 2562