กองทุนฟื้นฟู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

…………………………………

1. คำสั่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดขอนแก่น ที่ 1/2563

2.แนวทางการเขียนโครงการ 

3.แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา   

4.แบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

5.แบบรายงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 

6.หนังสือยินยอมให้ทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในที่ดิน