โครงสร้างการบริหาร
  ฝ่ายบริหาร - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
     
    นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
       
 
  นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ นางวัชราภรณ์ ผ่องใส นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 1 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 3
   
                                                                                                         ที่ปรึกษา - เลขานุการนายกฯ
                                                        
        นายสนั่น  พงษ์สมบัติ     นายพงษ์เทพ  มุสิเกตุ        นายวิเชียร  เรืองประเสริฐกุล     นางวรานี  ศรีวงษ์ชัย นายปรัชญา  ผิวผาง    
        ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น     ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น   ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น  เลขานุการนายกอบจ.ขอนแก่น    
                                                                                                      
  ฝ่ายสภา - นิติบัญญัติ
 
     
    นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร  
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
       
   
  นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์   นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 1   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2
       
   

 
    นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว  
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
   
  ฝ่ายข้าราชการ
 
                                                   ปลัด อบจ.และรองปลัด อบจ.
     
    นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  
    ปลัด อบจ.  
       
       
   
  นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์   นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ
  รองปลัด อบจ. คนที่ 1   รองปลัด อบจ. คนที่ 2
   
 
  สำนักงานปลัด อบจ. กองกิจการสภา อบจ. กองแผนและงบประมาณ
 
  นายวรเวทย์ ดิเรกศรี นางวราพร หาญชนะชัยกูล นายเพ็ชร มูลป้อม
  หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
       
  กองคลัง สำนักการช่าง สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  น.ส.จุฑารัตน์  สุภโตษะ นายวิรัติ นาคนชม นายเกียรติคุณ จันแก่น
  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       
  กองกิจการขนส่ง กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่
 
  นายประชิต อึ้งประเสริฐ นางจิตลัดดา สถิรธนากร นายสุวนัย ภูมาศ
  ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
       
  หน่วยตรวจสอบภายใน    
 

 

 

 

   
  -ว่าง-    
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน    
       
   
  สมาชิกสภาจังหวัด
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
  - นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว นายสุรพล เชื้อชมกุล
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 3
       
 
  นางอัญชลี เฟื่องทอง นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ -
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 4 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 5 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 6
       
 
  นางวิไลตา จันทนพิมพ์ นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 7 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 8 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 9
       
 
  - - นายบุรินทร์ ศรีตรัย
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3
       
 
  นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ -
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 1
       
 
  นายตระกูล เจริญเชื้อ นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข นางสิรินิษฐ์ เตาะเจริญสุข
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ เขต 2
       
 
  นายอาทิตย์ ถนอมทุน นายจารุพรรณ ภูวสันติ -
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1
       
 
  - - -
  ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 1 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 2
       
 
  นายสมศักดิ์ ลี้ตระกูล ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ นายอุทัย วิสิลา
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เขาสวนกวาง ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.อุบลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ซำสูง
       
 
  นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย - -
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองนาคำ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูเวียง
       
 
  - นายธณัช เครือมา นายสุพร ค้อนดี
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.มัญจาคีรี
       
 
  นายสมาส นามพิกุล นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ -
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โคกโพธิ์ไชย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ชนบท
       
 
  นายทองสุข ธนูรัตน์ นายคำพันธ์ พรหมวงศ์ นางนริศรา อรุณเดชาชัย
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด
       
 
  นายจิรายุ โชติศิลากุล นายศรัญ กสิกิจวรกุล นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์
  ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองสองห้อง