สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการเข้าระบบร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถอ่านคู่มือก่อนเข้าระบบ