โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธาน “เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธาน “โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” โดยมี นายสุวนัย ภูมาศ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรม ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น