อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) พร้อมด้วย นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ ส.อบจ.ขก น้ำพอง เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งจัดอบรม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565 โดยมี นายกำธร สิทธิจันทร์ นายกอบต.บัวใหญ่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนชมรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ 7 และตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบัวใหญ่ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้ ณ วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร พร้อมด้วย นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ ได้เข้าเยี่ยม นายทอง ศีละวงษ์ นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขอีสาน ณ บ้านพัก ซึ่งเป็นบ้านต้นแบบการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านนาคำน้อย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น