การประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมบรรยายเรื่องการบริหารการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเฉลิมชัย ชละธาร อดีตนายอำเภอภูเวียง ในฐานะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ขอนแก่น กล่าวเปิดประชุม, นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น บรรยายเรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดการเลือกตั้ง ในโอกาสนี้มี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น และนายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย อดีตศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในฐานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น