ร่วมพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผอ.กองกิจการสภา อบจ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น เป็นประธาน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น