ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้สูงอายุ

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้สูงอายุ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์  รัตนจันทร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการจาก อบจ.ขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 พมจ.ขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เทคนิคขอนแก่น และตัวแทนจาก อปท.ที่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบจ.ขอนแก่น