ประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ , นายวัฒนา ช่างเหล่า คณะที่ปรึกษา นายก อบจ.ขอนแก่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 โดยมี ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร เป็นประธานเปิดประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น