ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานอุทยานธรณีขอนแก่น

ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานอุทยานธรณีขอนแก่น
นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางดำเนินงานอุทยานธรณีขอนแก่น โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น