โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ อำเภอกระนวน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ อำเภอกระนวน
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” (อำเภอกระนวน รุ่นที่ 2) โดยมี นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.กระนวน  กล่าวรายงาน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 5 เมษายน 2561