โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อฯ ประจำปี 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อฯ ประจำปี 2561 และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะผู้นำองค์กรเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น” และบทบาทของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กับการพัฒนาอาชีพ การบริการสาธารณะและการบริหารจัดการอย่างครบด้าน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น