โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ลขอนแก่น