มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2. เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3. เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
5. เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6. เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ไฟล์แนบ