สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีด้านพัสดุการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ไฟล์แนบ