แบบฟอร์มเพื่อดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 / 2555 (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)

ไฟล์แนบ