มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ