ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองคูบัว หมู่ที่ 4-บ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า (499,000.-)

ไฟล์แนบ