ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021-บ้านค้อ หมู่ที่ 12 ต.กุดขอนแก่น (501,000.-)

ไฟล์แนบ