ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกท่า หมู่ที่ 5-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 (499,000.-)

ไฟล์แนบ