ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) แบบ Pavement In-Place Recycling บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14, 20 ตำบล

สาวะถี (497,000.-)

ไฟล์แนบ