ราคากลางฯ จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.บ้านไผ่ (132,000.-)

ไฟล์แนบ