ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.ชนบท (พัสดุฯ 88,000.-)

ไฟล์แนบ