ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2554

ไฟล์แนบ