กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00- 16.00 น. และกำหนดจัดการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดในวันเดียวกัน ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดรวมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยปกติได้ที่ เว็บไซต์ www.khonthai.com

ไฟล์แนบ