รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ไฟล์แนบ