คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ

ไฟล์แนบ