องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ร่วมโครงการสัมมนา “การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”

  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการสัมมนา “การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต” ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น

  โดยในการสัมมนาจะมี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น (ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อแจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 225 แห่ง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี และความสัมพันธ์อันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นในการป้องกันการทุจริต นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

ไฟล์แนบ