มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำอำเภอและประธานอนุกรรมการประจำเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร

ไฟล์แนบ