จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบ