ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563
อัตราการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ภาษีน้ำมัน จัดเก็บในอัตราลิตรละ 2 สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้กับรถยนต์ จัดเก็บอัตรากิโลกรัมละ 2 สตางค์
>>ชำระภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

ภาษียาสูบ จัดเก็บในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์
>>ชำระภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม จัดเก็บในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพัก
>>ชำระภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ไฟล์แนบ