สื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 เรื่อง
สรุปเรื่องสื่อสาร ประจำปีที่สำคัญ
มติ ครม 11 ต.ค.2559 สร้างการรับรู้เข้าใจแก่ประชาชน

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ
2. การจ้างงานผู้สูงอายุ
3. ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพ
4. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
5. การทำประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ศูนย์ดำรงธรรม
7. ยุติธรรมใส่ใจ
8. ป้องปรามทุจริตภาครัฐ
9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
10. เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ หรือ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
(ชุมพร ระนองสุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช)
11. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 1 – 2 จำนวน 10 จังหวัด (SEZ)

ไฟล์แนบ