ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-52 จากทั้งหมด 52 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
07/01/2021 16:25ทำเนียบรายนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น10
22/06/2020 15:11(ร่าง) แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น59
22/05/2020 11:37แจ้งเวียน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 256357
22/05/2020 11:35ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์64
19/05/2020 11:37เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 256349
10/04/2020 15:17แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)40
02/12/2019 12:07ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) ตามมติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562168
30/09/2019 11:53เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 256298
25/07/2019 11:38ดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการ รวม TH Sarabun IT๙110
02/05/2019 10:45การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2562182
26/03/2019 13:34เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562121
20/11/2018 15:23เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2561119
04/10/2017 13:56แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)90
10/03/2016 13:43แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 1 เมษายน 2559423
25/01/2016 14:21สรุปผลการ “การจัดกิจกรรมคุ้มศิลปกรรมวัฒนธรรม เทศกาลงานไหมนานานาชิ”263
11/10/2015 17:42พุทธทาสภิกขุ313
11/10/2015 17:41แผ่นพับ ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา295
11/10/2015 17:39แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก299
11/10/2015 17:37แผ่นพับ เบาหวาน334
06/10/2015 11:25หลักคำสอนของพระพุทธทาสภิกขุ296
17/08/2015 15:10ขั้นตอนการรับชำระเงินรายได้ อบจ. ประเภทอื่น274
17/08/2015 15:09ขั้นตอนการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม300
17/08/2015 15:08แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนสถานการค้า337
17/08/2015 15:04ขั้นตอนการจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน330
17/08/2015 15:04ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น282
27/02/2015 14:55แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น284
16/12/2014 15:13ราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวน 26 โครงการ448
27/10/2014 09:28โล่รางวัล อบจ.ขอนแก่น333
05/02/2014 15:24โล่ รางวัล อบจ.ขอนแก่น285
20/01/2014 09:07เฉลย O-NET'57 ภาษาอังกฤษ ม.6556
20/01/2014 09:07เฉลย O-NET'57 คณิตศาสตร์ ม.67,686
20/01/2014 09:06เฉลย O-NET'57 สังคมศึกษา ม.6364
20/01/2014 09:06เฉลย O-NET'57 วิทยาศาสตร์ ม.63,088
20/01/2014 09:05เฉลย O-NET '57 ภาษาไทย 505
21/10/2013 08:06เฉลย_โควต้ามข.ฟิสิกส์ 56755
21/10/2013 08:05เฉลย_โควต้ามข.เคมี 56881
21/10/2013 08:05เฉลย_โควต้ามข.คณิตาสตร์ 56321
21/10/2013 08:04เฉลย_โควตา มข.สังคมศึกษา 56309
21/10/2013 08:04เฉลย_โควตา มข.ภาษาอังกฤษ 56289
21/10/2013 08:04เฉลย_โควตา มข.ภาษาไทย 56306
21/10/2013 08:03เฉลยโควตา มข.ชีววิทยา ปี 56434
03/07/2013 09:04ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา"การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิงกลยุทธ์"291
17/02/2013 20:35เฉลย สังคมศึกษา O-NET ม.6 366
17/02/2013 20:32เฉลย วิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 344
17/02/2013 20:31เฉลย ภาษาไทย O-NET ม.6 319
17/02/2013 20:29เฉลย ภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 342
17/02/2013 19:53เฉลย O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 291
05/12/2012 19:22เฉลยวิชาคณิตศาสตร์โควตา มข. โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555317
05/12/2012 19:21เฉลยวิชาฟิสิกส์โควตา มข. โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555488
05/12/2012 19:19เฉลยวิชาชีววิทยาโควตา มข. โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555323
05/12/2012 19:17 เฉลยวิชาสังคมศึกษาโควตา มข. โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 294
05/12/2012 19:16 เฉลยวิชาภาษาอังกฤษโควตา มข. โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 339