ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 6761 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
16/10/2018 19:29ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวุฒิบัตรและจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1-3 (23,400.-)1
16/10/2018 19:25ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ด้านหลังมีหลังคา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (490,000.-)1
16/10/2018 19:24ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 โครงการ (M61100021790)3
16/10/2018 19:22ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 โครงการ (M61100021742)1
16/10/2018 19:22ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 8 โครงการ (M61100021844)2
16/10/2018 19:21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์ e-Classroom ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย (6,000,000.-)2
16/10/2018 19:21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์ e-Classroom ระดับประถมศึกษา (5,000,000.-)2
16/10/2018 19:20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดฯ 10,543.25)1
16/10/2018 19:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน (สำนักปลัดฯ 45,450.-)2
16/10/2018 19:20ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 โครงการ (M61100021685)2
16/10/2018 15:59ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 โครงการ (M61100021438)2
16/10/2018 15:17ประกาศยกเลิกประกวดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้นฯ (e-bidding)2
12/10/2018 12:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ราย นางสาวนันทิยา ศรีมามาศ (11,860.-)6
11/10/2018 17:09ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว – บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ต.โนนฆ้อง (496,000.-)3
11/10/2018 17:05ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบึงสวาง ม.11 ต.บ้านเหล่า-บ้านกระเดื่อง ม.9 ต.ป่ามะนาว (497,000.-)4
11/10/2018 17:05ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน (496,000.-)5
11/10/2018 17:03ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 7 สัญญา8
11/10/2018 17:02ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายไล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน ม.4 ต.วังสวาบ-ทางหลวงหมายเลข 12 อ.ภูผาม่าน (722,000.-)6
11/10/2018 17:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยหว้า ม. 6,8 ต.โนนฆ้อง-บ้านโสกม่วง ม.3 ต.หนองบัว (497,000.-)3
11/10/2018 17:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ราคาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านค้อ ม.10 ต.บ้านเหล่า –บ้านแดงน้อย ม.6,7 ต.บ้านทุ่ม (497,000.-)4
11/10/2018 17:00ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 1รายการ (สำนักการศึกษา14,310.-)3
11/10/2018 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านลาดนาเพียง-บ้านหนองเซียงซุย ขก ถ 10066 อ.บ้านฝาง (496,000.-)4
11/10/2018 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ้อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหมือดแอ่ ม.16-บ้านเม็ง ม. 14 ต.บ้านเม็ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ต.หนองเรือ (492,000.-)3
11/10/2018 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารชั่วคราว โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน (490,000.-)4
11/10/2018 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหมือดแอ่ ม.7,16 ต.บ้านเม็ง-บ้านหัวนา ม.2 ต.จระเข้ (494,000.-)4
11/10/2018 16:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาฯ4
11/10/2018 15:55ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 25615
10/10/2018 16:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านเมย หมู่ที่ 8 ต.หนองสองห้อง-เขต ต.โนนธาตุ (494,000.-)4
10/10/2018 16:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ 42,863.-)3
09/10/2018 16:19ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง-บ้านโต้นฯ (e- bidding)6
09/10/2018 16:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อสื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านกลไกไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 19 ชุด (e-bidding) (6,425,000.-)4
09/10/2018 16:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (กองแผนฯ 5,289.01)4
09/10/2018 15:09ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม kkpao.go.th (รายปี) รวม 3 ปี (สำนักปลัดฯ 3,049.50)5
08/10/2018 16:16ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างจัดทำชุดแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “น้ำตาลหวานเกมส์” (197,675.-)6
08/10/2018 16:15ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองคลัง 11,660.-)5
08/10/2018 15:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างแท่นอัฒจันทร์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม (497,000.-)10
08/10/2018 15:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองแผนฯ 10,500.-)7
05/10/2018 17:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในอาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (320,000.-)8
05/10/2018 17:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางหมายเลข ขก ถ 10031 ช่วงบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ (523,000.-)13
05/10/2018 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่ 3,120.-)5
05/10/2018 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร (กองแผนฯ 13,200.-)6
05/10/2018 16:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ต.วัง สวาบ-ต.ห้วยม่วง (e-bidding) (2,619,000.-)18
05/10/2018 16:46ราคากลางฯ จ้างจัดทำชุดแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “น้ำตาลหวานเกมส์” (198,765.-)6
05/10/2018 16:45ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต.บ้านโจด เชื่อมทางหลวงชนบทสายหนองเม็ก-โนนธาตุ (e-bidding) เลขที่ 2 / 2562 (1,537,500.-)13
04/10/2018 16:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล รายนางสุชาดา สงแดง (กองการเจ้าหน้าที่)4
04/10/2018 16:29ราคากลางฯ โครงการปรับปรุบถนนหินคลุก สายจากบ้านเมย หมู่ที่ 8 ต.หนองสองห้อง-เขต ต.โนนธาตุ (497,000.-)10
04/10/2018 16:28ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (กองกิจการสภาฯ 6,000.-)5
04/10/2018 16:28ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่ล้อม-บ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ต.ตะกั่วป่า (e-bidding) เลขที่ 1 / 2562 (1,476,000.-)8
03/10/2018 16:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 (e- bidding เลขที่ 47/2561) (2,400,000.-)10
03/10/2018 16:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)10
03/10/2018 16:02ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างแท่นอัฒจันทร์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม (499,500.-)5
03/10/2018 16:02ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 (1,537,500.-)8
03/10/2018 16:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25614
03/10/2018 16:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมปูน หมู่ที่ (1,476,000.-)5
02/10/2018 16:23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (สำนักการศึกษาฯ)10
02/10/2018 16:22ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อรถขุดไฮโดรลิก(แขนยาว) จำนวน 1 คัน (e-bidding) (4,840,000.-)5
01/10/2018 16:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 (722,000.-)10
01/10/2018 16:35สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน (กองกิจการสภาฯ)9
01/10/2018 16:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13-แหล่งเกษตรตำบลโนนทัน (497,000.-)5
01/10/2018 16:34สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองกิจการสภาฯ)10
28/09/2018 17:24ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ (1,792,000.-)14
28/09/2018 17:23ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง-บ้านหนองปอ (e-bidding) (7,100,000.00)27
28/09/2018 16:50ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น (e-bidding)6
28/09/2018 16:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 3 ราย (กองแผนฯ )11
28/09/2018 16:50ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 26 สัญญา8
27/09/2018 16:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านขนวน หมู่ที่ 1,บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 (2,145,000.-)17
27/09/2018 16:35ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10049 บ้านหนองโน e-bidding เลขที่ 51/2561 (2,012,435.-)16
26/09/2018 17:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ (สำนักปลัดฯ)13
26/09/2018 16:33ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนพูวัดพิทยาคม จำนวน 1 คัน (e-bidding)16
26/09/2018 16:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ต.เขาสวนกวาง-ทางหลวงหมายเลข 4049 (161,500.-)12
26/09/2018 16:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ (e-bidding) เลขที่ 14 / 2561 (2,047,000.-)11
26/09/2018 16:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 1 ราย น.ส.พัชรา โตเจริญ (กองกิจการสภาฯ 71,160.-)8
26/09/2018 16:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักปลัดฯ)8
26/09/2018 16:30ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการบุคคล ราย น.ส.นภาภรณ์ ไชยวารี (กองการเจ้าหน้าที่ 71,160.-)6
25/09/2018 17:18ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนโพธิ์ไทร หมู่ที่ 13-แหล่งเกษตรตำบลโนนทัน (500,000.-)11
25/09/2018 17:18ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 โครงการ9
25/09/2018 17:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ ฯ (2,200,788.-)9
25/09/2018 16:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 9 ราย (สำนักปลัดฯ)10
25/09/2018 16:26ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการเจ้าหน้าที่ 11,610.-)7
24/09/2018 17:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7 โครงการ22
24/09/2018 17:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ (4,074,330.-)12
24/09/2018 16:19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ10
24/09/2018 15:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 1 ราย , สำนักปลัดฯ (นางสาวอรษา ดวงแก้ว)10
24/09/2018 15:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (450,000.-)12
24/09/2018 15:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบุคคล จำนวน 2 ราย , กองคลัง (นางสาวฐานิดา กอสุวรรณ, นายบดินทร์ โสระธิวา) 7
21/09/2018 17:09ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล 11 ราย (สำนักปลัดฯ ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา)6
21/09/2018 16:46ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 58 สัญญา24
21/09/2018 16:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำห้วยซีลอง ช่วงบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.นาข่า-บ้านหัน หมู่ที่ 13 ต.กุดเค้า (490,000.-)13
21/09/2018 16:46ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รหัส อก.040-50-0005 (450,000.-)16
21/09/2018 16:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล 2 ราย (นายสุรเชฎฐ์ รักธรรม, นางสาวเบญจวรรณ พทธละ) (กองกิจการสภาฯ)10
21/09/2018 16:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ตามประกวดราคาซื้อ e-bidding เลขที่ 5/2561 (1,520,000.-)14
21/09/2018 14:07ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ตามประกวดราคาซื้อ e-bidding เลขที่ 5/256111
21/09/2018 14:06ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ต.บ้านเม็ง-ท่าศาลา หมู่ที่ 8 ต.หนองเรือ (492,000.-)9
20/09/2018 17:05ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนโนนหันวิทยายน ต.โนนสะอาด (150,000.-)14
20/09/2018 17:05ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานและห้องสุขาสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในอาคารสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ (119,500.-)7
20/09/2018 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 3 เครื่อง (260,150.-)8
20/09/2018 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น (976,128.-)6
20/09/2018 16:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (คลัง 36,000.-)11
20/09/2018 16:45ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่, สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ขอนแก่น แห่งที่ 3 (2,200,788.-)8
19/09/2018 18:41รายละเอียดขอบเขตงาน, ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น (976,128.-)11