ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 9017 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
20/08/2019 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 (e-bidding) เลขที่ 54/2562 (706,000.-)2
20/08/2019 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ต.สีชมพู - เขต ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (494,000.-)0
20/08/2019 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการมาตรการปลอดภัยทางถนน จำนวน 1 โครงการ 2 รายการ (195,915.-)0
20/08/2019 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (3,090.-)0
20/08/2019 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฉายหนัง บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 ต.สีชมพู อ.สีชมพู - บ้านแก หมู่ที่ 6 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (476,000.-)0
20/08/2019 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่ - เขต ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ( 494,000.-)0
20/08/2019 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยหลัว บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต.วังเพิ่ม - บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ต.สีชมพู อ.สีชมพู (475,000.-)0
20/08/2019 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยทรายขาว บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ต.สีชมพู - บ้านปากห้วยฝาง หมู่ที่ 3 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู (475,000.-)0
20/08/2019 16:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (กองกิจการขนส่ง )1
20/08/2019 16:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (2,784.-)0
20/08/2019 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมยานพาหนะฯ รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดฯ 1 คัน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ 27,120.-)0
20/08/2019 14:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการช่าง)0
19/08/2019 17:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาถุงผ้าฝ้ายสาหรับใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 170 ใบ (สำนักการช่าง 11,050.-)0
19/08/2019 17:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย และเข้าเล่ม จำนวน 22 รายการ (สำนักการช่าง 77,133.-)0
19/08/2019 16:51บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ต.ท่านางแนว - ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเตืม ครั้งที่ 1) สัญญา เลขที่507/25620
19/08/2019 16:50ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62080016398)0
19/08/2019 16:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (55,576.-)1
19/08/2019 16:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1,820 ลบ.ม. (397,670.-)0
19/08/2019 16:44ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (71,190.-)0
19/08/2019 16:44ประกาศราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สายทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 1-10078 สายบ้านเปือยน้อย (e-bidding) เลขที่ 61/2562 (1,058,000.-)1
19/08/2019 16:44ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยฉายหนัง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น - บ้านแก หมู่ที่ 6 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (476,000.-)0
19/08/2019 16:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62080015414)0
19/08/2019 16:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด - อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (ช่วงที่ 2) (310,000.-)1
19/08/2019 16:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 ต.สีชมพู จ.ขอนแก่น - บ้านแก หมู่ที่ 6 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (476,000.-)0
19/08/2019 16:41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาหมากรุก อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 12 (สำนักปลัดฯ 57,800.-)0
19/08/2019 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 ราย (กองกิจการสภาฯ 23,245.41)0
19/08/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ โครงการ 1 อำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.น้ำพอง (กองแผนฯ)0
19/08/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ (สำนักปลัดฯ) 0
19/08/2019 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานครัว (กองการเจ้าหน้าที่ 2,890.-)0
16/08/2019 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ต.ขนวน - บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น (486,000.-)3
16/08/2019 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 ต.นาชุมแสง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (483,000.-)3
16/08/2019 16:59ข้อมูลสาระสำคัญในสัญยา จำนวน 37 สัญญา1
16/08/2019 16:59บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต.ศิลา - ต.บ้านค้อ อ.เมือง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 721/25621
16/08/2019 16:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) สู่การออกแบบนวัตกรรมในชั้นเรียนฯ (สำนักการศึกษาฯ)2
16/08/2019 15:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ต.แดงใหญ่ (e-bidding เลขที่ 56/2562) (3,430,000.-)4
16/08/2019 15:54ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E62080013938)3
16/08/2019 15:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 (e-bidding เลขที่ 58/2562) (1,650,000.-)1
16/08/2019 15:53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 รายการ (กองกิจการขนส่ง)2
16/08/2019 15:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการช่าง)1
16/08/2019 15:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นเพื่อเป็นวัสดุคงคลัง (สำนักการช่าง 89,340.-)2
15/08/2019 17:51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (สำนักการช่าง 91,175.-)4
15/08/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ต.หนองสองห้อง (e-bidding เลขที่ 55 /2562) (729,000.-)6
15/08/2019 16:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ตำบลสงเปือย-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงธนสาร (473,000.-)4
15/08/2019 16:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำตำบลดินดำ (415,000.-)4
15/08/2019 16:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยกอบง ช่วงบ้านนานิคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล-เขตตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ (392,000.-) 2
15/08/2019 16:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน-เขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู (493,000.-)5
15/08/2019 16:13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนฯ (สำนักการศึกษาฯ 21,000.-)5
15/08/2019 16:13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมทางเลือกฯ (กองแผนฯ 76,000.-)3
15/08/2019 16:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการช่าง)3
14/08/2019 17:41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี-ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง (497,000.-) 2
14/08/2019 17:41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (198,000.-)3
14/08/2019 17:41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยว่านหอม ช่วงบ้านห้วยว่านหอม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงนางเบ้า-เขตตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล (441,000.-)1
14/08/2019 17:41บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างแท่นอัฒจันทร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สัญญาเลขที่ 11/2562)3
14/08/2019 17:40ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง (e-bidding เลขที่ 60/2562 ) (1,814,000.-) 5
14/08/2019 17:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น (11,160.-) 2
14/08/2019 17:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ-ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ (473,000.-)1
14/08/2019 17:39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 (e-bidding เลขที่ 48/2562 ) (1,232,000.-) 6
14/08/2019 17:39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง-เขตตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท (487,000.-)1
14/08/2019 17:38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู-ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู (482,000.-) 2
14/08/2019 17:38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง 2133-แยกบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ-ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ (277,000.-) 0
14/08/2019 17:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ-ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ (361,000.-) 0
14/08/2019 17:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ปั้ม) พร้อมหอถังสูง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (497,000.-)1
14/08/2019 17:36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองกิจการสภาฯ 24,999.99) 2
14/08/2019 17:35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการศึกษาฯ)2
14/08/2019 17:35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัดฯ 42,000.-)1
14/08/2019 17:34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) 2
14/08/2019 17:11เอกสารแนบท้าย สัญญาที่มีการแก้ไข 2 สัญญา (สำนักปลัดฯ)2
14/08/2019 16:03ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคิดเลือก 4 รายการ (สำนักการศึกษาฯ)2
13/08/2019 17:24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (สำนักปลัดฯ 6,420.-)3
13/08/2019 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ (480,000.-)1
13/08/2019 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ต.พระยืน อ.พระยืน-บ้านบึงสว่าง หมู่ที่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (490,000.-)2
13/08/2019 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยอุ้ย บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 1 ต.พระยืน - บ้านบ่แก หมู่ที่ 1 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (490,000.-)2
13/08/2019 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนล่าง) บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 ต.บ้านลาน - บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ (397,000.-)1
13/08/2019 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10029 สายบ้านหนองกระแหล่ง ต.หนองกุงเซิน - แยกบ้านโคกไม้งาม ต.หนองกุงธนสาร (473,000.-)1
13/08/2019 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ - ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ (497,000.-)3
13/08/2019 16:57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในงานบริหาร งานบริการทั่วไปและงานร้องขอ (สำนักการช่าง 91,175.-)4
13/08/2019 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยซำปลาดู่ (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 ต.หนองแวงนางเบ้า - เขต ต.เก่างิ้ว อ.พล (441,000.-)3
13/08/2019 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองกิจการขนส่ง 4,975.50)3
13/08/2019 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการ 1 อำเภอ 1ชุมชนต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.น้ำพอง (กองแผนฯ 29,900.-)5
13/08/2019 14:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการช่าง)1
09/08/2019 17:01สาระสำคัญในสัญญา 26 สัญญา11
09/08/2019 16:36ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ ตามโครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยฯ (อ.ซำสูง) (สำนักปลัดฯ 35,000.-)5
09/08/2019 16:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขนวน หมู่ที่ 1 ต.ขนวน - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ (486,000.-)5
09/08/2019 16:00ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า ต.ปอแดง อ.ชนบท - เขต ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา (496,000.-)3
09/08/2019 15:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบน้ำถนนกสิกรทุ่งสร้าง อ.เมือง (61,000.-)1
09/08/2019 15:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี - อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น (ช่วงที่ 2) (486,000.-)2
09/08/2019 15:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ ช่วงบ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ต.หนองแวงนางเบ้า - เขต ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น (392,000.-)3
09/08/2019 15:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านหัวภู หมู่ที่3 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ -ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (473,000.-)6
09/08/2019 15:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (e-bidding) เลขที่ 15/2562 (1,893,000.)6
09/08/2019 15:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ต.นาจาน - เขตตำบลศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (493,000.-)5
09/08/2019 15:38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.กระนวน (กองแผนฯ)5
09/08/2019 15:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีเพื่อบำรุงรักษาสภาพน้ำของสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดฯ 94,374.-)1
08/08/2019 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ต.บ้านโต้น - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ต.พระบุ อ.พระยืน (497,000.-)2
08/08/2019 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยทรายขาว บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 7 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (482,000.-)5
08/08/2019 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 2 ต.บ้านโคก - ต.ขนวน อ..หนองนาคำ (393,000.-)3
08/08/2019 16:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ต.โนนฆ้อง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง (491,000.-)2
08/08/2019 16:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบป่าช้าชุมชน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 (147,000.-)6
08/08/2019 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต.บ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง (472,000.-)3
08/08/2019 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (342,700.-)3
08/08/2019 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 22 ต.ท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ.เมือง (496,000.-)4