ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 4318 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
20/04/2018 21:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารฯ ตามโครงการอบรมเกษตรกรตามแนวพระราชดำริฯ (62,400.-)2
20/04/2018 19:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2
20/04/2018 19:39ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาคำน้อย ตาม e-bidding เลขที่ 24/2561 (2,471,000.-)2
20/04/2018 19:39ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านหว้าทอง ตาม e-bidding เลขที่ 25/2561 (1,668,000.-)2
20/04/2018 17:08ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยดำริ ช่วงบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 (499,000.-)5
20/04/2018 17:08ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (9,420.-)2
20/04/2018 17:07ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 (497,000.-)2
20/04/2018 16:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ (ด้านการบริหารงานคลัง) (76,000.-)3
20/04/2018 16:35ราคากลางฯ โครงการบูรณะสะพานข้ามลำห้วยหมากพริก บ้านพังทุย หมู่ที่ 12 (435,000.-)1
20/04/2018 16:34ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดทำแผนพัฒนาฯ 2
20/04/2018 16:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 (495,000.-)1
19/04/2018 17:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (24,000.-)3
19/04/2018 17:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด รุ่นที่ 4 (9,960.-)2
19/04/2018 17:55ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน เครื่องเขียน ฯ ตาม e-bidding เลขที่ 6/2561 (14,999,988.-)3
19/04/2018 17:54ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวเป็นหอพัก นักกีฬา รร.หนองโนประชาสรรค์ฯ (498,000.-)3
19/04/2018 17:54ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10008 บ้านยางคำ (3,000,000.-)2
19/04/2018 17:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 – บ้านหนองคูบัว (494,000.-) 2
19/04/2018 17:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ (ด้านการบริหารงานคลัง) 2
19/04/2018 17:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าฯ (22,000.-)2
19/04/2018 17:53ราคากลางฯ โครงการขุดลอกหน้าฝายนาน้อย ช่วงบ้านเล้า หมู่ที่ 7 (499,000.-)2
19/04/2018 17:53ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเปล่ง ช่วงบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 (498,000.-)2
19/04/2018 17:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 (491,000.-)3
19/04/2018 17:52ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองกิจการสภาฯ 12,180.-)3
19/04/2018 17:52ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดฯ 39,376.-)1
19/04/2018 17:51ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ (กองกิจการขนส่ง)1
18/04/2018 20:14ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยโสกกรอก ช่วงบ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 (495,000.-)4
18/04/2018 20:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำห้วยผักหนาม บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 (495,000.-)2
18/04/2018 20:14ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตาม e-bidding เลขที่ 23/2561 (3,114,000.-)4
18/04/2018 20:13ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ 2 (88,000.-)3
18/04/2018 20:13ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฯ 2
18/04/2018 17:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (376,000.-)2
18/04/2018 17:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 (491,000.-)2
18/04/2018 17:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10072 (2,500,000.-)4
18/04/2018 17:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบแบบเคพซีล ช่วงบ้านดอนหญ้านาง (866,000.-) 4
18/04/2018 17:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและเอกสารฝึกอบรม ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฯ (11,200.-)2
18/04/2018 17:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 (493,000.-)2
18/04/2018 17:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยพะเนาว์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 (490,000.-)2
18/04/2018 17:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัดฯ 37,883.35)2
18/04/2018 17:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการเจ้าหน้าที่ 2,660.-)2
18/04/2018 17:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ 22
18/04/2018 17:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด รุ่นที่ 42
18/04/2018 17:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัดฯ 43,121.-)2
17/04/2018 17:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฯ (4,050.-)4
17/04/2018 17:37ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ5
17/04/2018 17:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น (77,418.08)3
17/04/2018 17:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (4,000.-)4
17/04/2018 17:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการอบรมเกษตรกรตามแนวพระราชดำริฯ 3
17/04/2018 17:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 (1,500,000.-)3
17/04/2018 17:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำเปิบ หมู่ที่ 6 (491,000.-)2
17/04/2018 17:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการเพื่อใช้ในราชการสำนักการศึกษาฯ (328,600.-)4
17/04/2018 17:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 575.55 ลิตร (15,710.-)2
17/04/2018 17:30ราคากลางฯ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 (495,000.-)2
17/04/2018 17:30ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 (495,000.-)4
17/04/2018 17:29ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยเกิ้งต่างคา ช่วงบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 (495,000.-)2
11/04/2018 15:45ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 (499,000.-)8
11/04/2018 15:27ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 (508,368.-)10
11/04/2018 15:27ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 (496,000.-)6
11/04/2018 15:11ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 1 (495,000.-)6
11/04/2018 12:09ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (377,000.-)7
10/04/2018 18:31ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตาม e-bidding เลขที่ 22/2561 (1,945,000.-)5
10/04/2018 18:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น (หลังเดิม) e-bidding เลขที่ 11/2561 (พัสดุฯ 5,400,000.-)15
10/04/2018 18:30ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229-บ้านนาแพง ตาม e-bidding เลขที่ 21/2561 (1,453,000.-)6
10/04/2018 17:09ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17 ตาม e-bidding เลขที่ 19/2561 (1,328,000.-)8
10/04/2018 16:39ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน เครื่องเขียน หนังสือฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14
10/04/2018 16:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยงิ้ว บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 (495,000.-)7
10/04/2018 16:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 15 (493,000.-)9
10/04/2018 16:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 (480,000.-)6
10/04/2018 16:13ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,14 (460,000.-)5
10/04/2018 16:13ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยผักหนาม บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 (500,000.-)6
10/04/2018 16:13ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตาม e-bidding เลขที่ 20/2561 (2,039,000.-)6
10/04/2018 16:12ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักการศึกษาฯ 27,350.-)9
10/04/2018 13:56ประกาศยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการโครงการ) และประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)5
10/04/2018 13:56ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 (496,000.-)3
10/04/2018 13:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองกิจการสภาฯ 2,000.-)6
09/04/2018 17:51ราคากลางฯ โครงการจ้างขุดลอกลำห้วยพะเนาว์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 (495,000.-)4
09/04/2018 17:51ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายจากถนน ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง (450,000.-)4
09/04/2018 17:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10 (460,000.-)5
09/04/2018 17:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 (460,000.-)4
09/04/2018 17:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 (99,000.-)3
09/04/2018 17:50ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 (498,000.-)4
09/04/2018 17:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 (495,000.-)4
09/04/2018 17:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 (421,000.-)5
09/04/2018 17:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 (490,000.-)4
09/04/2018 17:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงหนองบัวเลิงน้ำซับ-ที่สาธารณะโคกดินแดง (490,000.-)4
09/04/2018 17:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดระบบเครื่องขยายเสียง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีไหว้เจ้าคุณปู่รดน้ำเต่า (17,500.-) 5
09/04/2018 17:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยลีกา ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 (490,000.-)4
09/04/2018 17:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 (495,000.-)4
09/04/2018 17:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 (468,000.-)4
09/04/2018 17:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านหว้าทอง หมู่ที่ 8 (1,670,000.-)3
09/04/2018 17:47ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านนายาว หมู่ที่ 4 (1,998,000.-)4
09/04/2018 17:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดระบบเสียงหนักเวที โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีวันงูจงอางโลก (70,000.-)5
09/04/2018 17:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาคำน้อย (2,447,000.-)3
09/04/2018 17:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229-บ้านนาแพง (1,453,000.-)3
09/04/2018 17:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ (กองกิจการขนส่ง)4
09/04/2018 16:17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 (กองกิจการสภาฯ)3
05/04/2018 17:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยพะเนาว์ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 (490,000.-)11
05/04/2018 17:48ราคากลางฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักการศึกษาฯ (328,600.-)11
05/04/2018 17:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับโครงการปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือหินคลุก (97,125.-)9
05/04/2018 17:26ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประดับตกแต่งขบวนรถพร้อมแห่งู โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีวันงูจงอางโลก (72,000.-)7
05/04/2018 16:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประดับตกแต่งขบวนรถพร้อมแห่เต่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีไหว้เจ้าคุณปู่รดน้ำเต่า (26,000.-)9