ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 5475 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
22/06/2018 19:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง (8,000.-)2
22/06/2018 19:19ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากทางหลวง 4021-บ้านหนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5 (500,000.-)3
22/06/2018 19:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 17 ตาม e-bidding เลขที่ 19/2561 (929,000.-)4
22/06/2018 18:56ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพู-บ้านกุดแคน (500,000.-)2
22/06/2018 18:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ต.ศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (496,000.-)2
22/06/2018 18:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมทางเดินข้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาคาร 1 กับสำนักการศึกษาฯ (498,000.-)4
22/06/2018 18:55ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1-บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 (500,000.-)3
22/06/2018 18:55ราคากลางฯ โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านซำโอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเตย เชื่อมถนนสายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 (480,000.-)2
22/06/2018 18:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งนิทรรศการ 27 รายการ โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 (70,000.-)2
22/06/2018 18:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ต.กุดขอนแก่น-บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ต.หนองกุงเซิน (495,000.-)2
22/06/2018 18:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์-ตำบลหนองกุงศรี (461,000.-)2
22/06/2018 18:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (130,000.-)2
22/06/2018 18:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำร้านนิทรรศการ โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 (70,000.-)2
22/06/2018 17:46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ (สำนักการช่าง)5
22/06/2018 16:39ราคากลางฯ โครงการจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง จากทางหลวงหมายเลข 2133-บ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ต.ภูเวียง (287,000.-)2
22/06/2018 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำห้วยสามหมอ-ลำน้ำชี บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ไชย (497,000.-)2
22/06/2018 16:23ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 10 ต.หนองเม็ก ต.สำโรง (e-bidding) เลขที่ 36/2561 (8,269,000.-)2
22/06/2018 16:23ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด 80,250.-)2
22/06/2018 16:22ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง บ้านโคกกลาง-บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ต.หว้าทอง (500,000.-)2
22/06/2018 16:22ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10021 สายบ้านหัน-บ้านโคกกลาง ช่วงบ้านหว้าทอง หมู่ที่ 1,8 ต.หว้าทอง (500,000.-)2
21/06/2018 21:38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประเภท น้้ามันดีเซล เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในงานบริหาร งานบริการทั่วไปและงานร้องขอ (สำนักการช่าง 87,750.-)2
21/06/2018 20:43ร่างประกาศจัดซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2,280,000.-)3
21/06/2018 20:42ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2-บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 (499,000.-)3
21/06/2018 20:42ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลภูเวียง-บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7 (503,000.-)3
21/06/2018 20:41ราคากลางฯ จัดซื้อเครื่องเสียงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (498,000.-)5
21/06/2018 19:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 4 คัน (52,670.-)3
21/06/2018 19:37ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 8 คัน (41,630.-)4
21/06/2018 17:03ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านโต้น-บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ต.หนองแวง (418,000.-)3
21/06/2018 17:03ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการศึกษาฯ (76,000.-)3
21/06/2018 17:03ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ต.บ้านโต้น-บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ (480,000.-)7
21/06/2018 17:02ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต.หว้าทอง-ต.ดินดำ (500,000.-)3
21/06/2018 17:02ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางเข้าบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งชมพู-ต.หว้าทอง (500,000.-)3
21/06/2018 17:02ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ต.บ้านแฮด -บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ต.โคกสำราญ (490,000.-)3
21/06/2018 17:02ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับกาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.สีชมพู (132,000.-)4
21/06/2018 17:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัดฯ 44,880.-)4
21/06/2018 15:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ (60,000.-)3
21/06/2018 15:49ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2,16 ต.บัวใหญ่-บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล (473,000.-)3
21/06/2018 15:49ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 13 ต.พระลับ-ถนนศรีจันทร์ (500,000.-)3
21/06/2018 15:48ราคากลางฯ ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 7 เครื่อง (กองกิจการขนส่ง 46,900.-)4
20/06/2018 19:27ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น มะลิวัลย์ คัพ ประจำปี 2561 (20,000.-)4
20/06/2018 19:27ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์-ตำบลสีชมพู (497,000.-)3
20/06/2018 19:26ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการปรับเกรดผิวจราจารถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก จำนวน 3,000 ลิตร (87,750.-)4
20/06/2018 16:44ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำป่ากอ หมู่ที่ 3 ต.โนนสมบูรณ์ (461,000.-)4
20/06/2018 16:43ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ต.วังสวาบ-ทางหลวงหมายเลข 12 อ.ภูผาม่าน ด้วยวิธี e-bidding 4
20/06/2018 16:43ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการรถบดล้อเหล็กสัานสะเทือน (2,300,000.-)3
20/06/2018 16:43ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 18 ต.บ้านเป็ด-เขต ต.บ้านหว้า (486,000.-)7
20/06/2018 16:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ 32,190.-)3
20/06/2018 15:51ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างขุดลอกลำห้วยบ่อ ช่วงบ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ต.โนนข่า-บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ต.หนองแวงโสกพระ (493,000.-)4
20/06/2018 15:51ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยโสกผือ ชาวงบ้านสระแก้ว-ต.เปือยน้อย (505,000.-)4
20/06/2018 15:51ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ต.บ้านโต้น-บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ต.พระบุ (500,000.-)6
20/06/2018 15:50ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง (ตอนบน) ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต.วังม่วง-ต.สระแก้ว (504,000.-)3
20/06/2018 15:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน 4 วัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ฯ (264,000.-)3
20/06/2018 15:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 21 ต.สาวะถี-ถนน (สาย บ.สาวะถี-บ.หนองปิง) (495,000.-)3
20/06/2018 15:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางจากทางหลวง 4021-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 ต.หนองกุงธนสาร (495,000.-)3
20/06/2018 15:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง-บ้านหนองปอ (494,000.-)4
19/06/2018 21:08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักการช่าง)4
19/06/2018 19:51ราคากลางฯ โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์-บ้านดงเย็น (464,000.-)3
19/06/2018 19:51ราคากลางฯ โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์-ตำบลหนองกุงศรี (464,000.-)4
19/06/2018 19:51ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8-บ้านกอบง (487,000.-)4
19/06/2018 19:51ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกท่า หมู่ที่ 5-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 (495,000.-)3
19/06/2018 19:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.บ้านไผ่ (132,000.-)3
19/06/2018 19:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (2,350.-)4
19/06/2018 19:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก-บ้านโนนทัน (e-bidding) เลขที่ 4/2651 (7,030,000.-)10
19/06/2018 19:49ราคากลางฯ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมเพาะเห็ดและการเลี้ยงและผลิตหม่อนไหม เพื่อใช้ในโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (256,490.-)3
19/06/2018 19:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมเพาะเห็ดและการเลี้ยงและผลิตหม่อนไหม เพื่อใช้ในโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (256,490.-)3
19/06/2018 16:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น มะลิวัลย์ คัพ ประจำปี 2561 (37,600.-)3
19/06/2018 16:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมการเลี้ยงกบ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (62,600.-)3
19/06/2018 16:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์การแข่งขัน เพื่อใช้ในงานโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น มะลิวัลย์ คัพฯ (30,800.-)3
19/06/2018 16:44ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมทางเดินข้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาคาร 1 กับสำนักการศึกษาฯ (498,800.-)3
19/06/2018 16:44ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ราย (87,750.-)3
19/06/2018 16:44ราคากลางฯ ซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (130,000.-)6
19/06/2018 16:43ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและงานวิศกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ (87,750.-)3
19/06/2018 16:43ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10047-บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์-บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ต.นางิ้ว (461,000.-)3
19/06/2018 16:43ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ต.คำแคนเหนือ-ต.บ้านลาน ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 33/2561 (1,401,870.-)3
19/06/2018 16:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวน 12 รายการ (45,000.-)3
19/06/2018 16:42ราคากลางฯ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน 4 วัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ (264,000.-)3
19/06/2018 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย (กองการเจ้าหน้าที่ 3,100.-)3
18/06/2018 18:30ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบจากบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ต.ดินดำ-ต.ขนวน (495,000.-)4
18/06/2018 18:29ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายแยกทางหลวง 2152-บ้านคำแมด-บ้านตอกเกี้ย (476,000.-)5
18/06/2018 18:29ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วงที่ 1 ถนนสายบ้านคู หมู่ 1-บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3,8 ต.คูคำ ช่วงที่ 2 ถนนสายบ้านคู หมู่ที่ 1- บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ต.คำคู (476,000.-)4
18/06/2018 18:28ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ (495,390.-)5
18/06/2018 18:28ราคากลางฯจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.สีชมพู (132,000.-)5
18/06/2018 16:44ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 2 รายการ (5,600.-)5
18/06/2018 16:43ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำห้วยสามหมอ-ลำน้ำชี บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ไชย (515,000.-)4
18/06/2018 16:43ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (44,050.-)4
18/06/2018 16:43ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านโต้น-บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ต.หนองแวง (421,000.-)8
18/06/2018 16:43ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ต.ศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (501,000.-)5
18/06/2018 16:42ประกาศประมูลหาผู้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อติดตั้งตู้ชาร์จไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ตามประกาศประมูล เลขที่ 3/2561 3
18/06/2018 16:42ประกาศประมูลหาผู้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อติดตั้งตู้ชาร์จไฟฟ้าบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ ฟรี และมีโฆษณาในตัวฯ ตามประกาศประมูล เลขที่ 2/25615
18/06/2018 16:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) แบบ (Pavement In-Place Recycling บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ต.สาวะถี (495,000.-)4
18/06/2018 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10047- บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ (461,000.-)4
18/06/2018 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) แบบ (Pavement In-Place Recycling สายบ้านม่วงฯ หมู่ที่ 10,11 ต.บ้านทุ่ม-บ้านสาวะถี หมู่ที่ 7,8 ต.สาวะถี (495,000.-)4
18/06/2018 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต.ปอแดง-เขต ต.โนนศิลา (396,000.-)4
18/06/2018 16:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต.พระลับ-ถนนศรีจันทร์ (496,000.-)5
18/06/2018 16:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฯ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา (472,000.-)4
18/06/2018 16:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์-บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 ต.นางิ้ว (461,000.-)4
18/06/2018 16:40ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ต.กุดขอนแก่น-บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ต.หนองกุงเซิน (498,000.-)4
18/06/2018 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อนั่งร้าน จำนวน 4 ชุด (กองกิจการขนส่ง 25,000.-)3
15/06/2018 17:13ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อ ช่วงบ้านหนองแวงแอก หมู่ที่ 4 ต.โนนข่า-บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ต.หนองแวงโสกพระ (505,000.-)3
15/06/2018 17:12ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเป็ด หมู่ที่ 18 ต.บ้านเป็ด-เขต ต.บ้านหว้า (492,000.-)6