ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 7885 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
22/03/2019 17:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.หนองกุงเซิน-บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 3 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง (479,000.-) 2
22/03/2019 17:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2025-บ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ต.นาหว้า-ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)3
22/03/2019 17:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038-บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง (479,000.-)2
22/03/2019 17:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต.สงเปือย-บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)2
22/03/2019 17:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ต.หนองมะเขือ-เขต ต.โคกสง่า อ.พล (497,000.-)2
22/03/2019 17:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า-บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)2
22/03/2019 17:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7-บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ต.หนองมะเขือ-ทางหลวงหมายเลข 2246 อ.พล (497,000.-)2
22/03/2019 17:45ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 20 สัญญา2
22/03/2019 16:07ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต.โนนข่า-บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล (497,000.-)3
22/03/2019 16:06ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2147 แยกบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ต.นาหว้า-ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)3
22/03/2019 16:06ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาจัดระบบเสียงหลัก อุปกรณ์ระบบแสง สี เวทีกลาง สัญลักษณ์การจัดงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น “งานดนตรีรักชาติ แคนแก่นคูณ 2562” (420,000.-)3
22/03/2019 16:06ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโจด-บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน (497,000.-)2
22/03/2019 16:06ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน-บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง (474,000.-)1
22/03/2019 16:05ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E62030019536)2
22/03/2019 15:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำห้วยสามหมอ-ลำน้ำชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย (482,000.-)1
22/03/2019 15:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12-บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ต.หนองกุงธนสาร เชื่อมตำบลทุ่งชมพู อ.ภูเวียง (492,000.-)1
22/03/2019 15:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต.นาหว้า-ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (432,000.-)3
22/03/2019 15:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 ต.หนองกุงธนสาร-บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง (492,000.-)1
22/03/2019 15:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ต.วังสวาบ-แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฟ้า อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (491,000.-)2
22/03/2019 15:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง-บ้านโต้น อ.เมือง (495,000.-)1
22/03/2019 15:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดฯ 12,060.-)1
21/03/2019 17:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง-บ้านหนองเสาเล้า (479,000.-)3
21/03/2019 17:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 4021-แยกบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ต.นาหว้า-ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)2
21/03/2019 17:45ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (e-bidding เลขที่ 8/2562) (5,125,000.-)3
21/03/2019 17:07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่าย (กองแผนฯ)3
21/03/2019 17:07ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง (e-Classroom) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ (e-bidding เลขที่ 11/2562) (5,308,080.-)3
21/03/2019 17:07ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15-บ้านหัน หมู่ที่ 14 ต.หนองกุงธนสาร เชื่อมตำบลหว้าทอง อ.ภูเวียง (492,000.-)2
21/03/2019 15:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.บ้านเรือ-บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง (479,000.-)2
21/03/2019 15:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งชมพู-ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (492,000.-)2
21/03/2019 15:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ต.ท่ากระเสริม-บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง (486,000.-)4
21/03/2019 15:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งชมพู-ต.นาหว้า อ.ภูเวียง (492,000.-)2
21/03/2019 15:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งชมพู-ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง (492,000.-)3
21/03/2019 15:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาติดตั้งอัฒจันทร์โครงเหล็ก โรงเรียนซำสูงพิทยาคม อ.ซำสูง (496,000.-)3
21/03/2019 15:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15-บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ต.หนองกุงธนสาร เชื่อม ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง (492,000.-)2
21/03/2019 15:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง-ต.ห้วยโจด อ.กระนวน (473,000.-)2
21/03/2019 15:16ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างทำกรอบใบทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง 4,800.-)2
21/03/2019 15:16ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมเพดานห้องสุขา ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง (กองกิจการขนส่ง 20,000.-)2
21/03/2019 15:15ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการศึกษาฯ) 3
20/03/2019 17:00ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง-ตำบลบ้านโนน (489,000.-)6
20/03/2019 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ตำบลสงเปลือย-บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 (479,000.-)2
20/03/2019 16:52ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง-บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน (321,000.-)2
20/03/2019 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ต.ซับสมบูรณ์-บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย (497,000.-)3
20/03/2019 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ต.บัวใหญ่-บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง (491,000.-)2
20/03/2019 16:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง-บ้านหินลาด ต.โนนทอง อ.หนองเรือ (479,000.-)2
20/03/2019 16:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ต.ห้วยโจด บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (497,000.-)2
20/03/2019 16:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ต.กุดขอนแก่น-ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)2
20/03/2019 16:39ประกาศประกวดจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ต.หนองแวงนางเบ้า (e-bidding) เลขที่ 22/2562 (1,416,000.-)4
20/03/2019 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย-บ้านหนองบัวลอง ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง (394,000.-)11
20/03/2019 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง-บ้านหนองโพงโพด ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ (479,000.-)2
20/03/2019 16:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ต.สงเปือย-บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง (479,000.-)2
20/03/2019 16:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ต.นาชุมแสง-ต.สงเปือย อ.ภูเวียง (479,000.-)1
20/03/2019 16:38ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สาย ขก ถ 10074 บ้านโคกล่าม (e-bidding) เลขที่ 21 / 2562 (2,221,000.-)1
20/03/2019 16:37ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 4 เครื่อง (104,000.-)1
20/03/2019 16:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) 1
20/03/2019 16:36ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV) จำนวน 11 เครื่อง (กองกิจการขนส่ง 194,700.-)1
19/03/2019 17:24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักการช่าง)3
19/03/2019 17:08ร่างประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4
19/03/2019 17:07ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62030016432)2
19/03/2019 16:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งชมพู-ต.นาหว้า อ.ภูเวียง (492,000.-)2
19/03/2019 16:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ต.สงเปือย-บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)2
19/03/2019 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1-บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ต.หนองกุงธนสาร เชื่อมตำบลนาหว้า อ.ภูเวียง (492,000.-)2
19/03/2019 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยเสือเฒ่าช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ต.หนองเม็ก (e-bidding 16/2562) (520,000.-)6
19/03/2019 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำภูทองใต้ หมู่ที่ 2 ต.ภูผาม่าน-ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน (487,000.-)2
19/03/2019 16:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ.เมือง (478,000.-)2
19/03/2019 16:45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 3 รายการ (กองกิจการขนส่ง)2
19/03/2019 16:44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2 รายการ (สำนักปลัดฯ)5
19/03/2019 14:43ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62030015561)2
19/03/2019 14:42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานสำนักงานสำนักการศึกษาฯ ราย นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์2
19/03/2019 14:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย-ทางหลวงชนบท ขก 4038 (394,000.-)6
19/03/2019 14:41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2 รายการ (สำนักการช่าง)4
18/03/2019 16:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนพูวัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน์ (396,000.-)5
18/03/2019 16:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งชมพู-ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง (492,000.-)3
18/03/2019 16:38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักปลัดฯ)4
18/03/2019 16:38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 (สำนักปลัดฯ 31,256.-)3
18/03/2019 16:37ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย-ทางหลวงชนบท ขก 4038 (492,000.-)5
18/03/2019 16:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ต.บ้านกง-บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ (497,000.-)4
18/03/2019 16:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง หมู่ที่ 11 ต.สะอาด-บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง (475,000.-)4
18/03/2019 16:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองกิจการสภาฯ 33,600.-)5
18/03/2019 16:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซ่อมแซมยานพาหนะฯ รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดฯ 1 คัน (สำนักปลัดฯ 10,712.84)3
18/03/2019 16:16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 11 ราย (สำนักปลัดฯ)3
18/03/2019 16:15ราคากลางฯ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รร.ซำสูงพิทยาคม 483,300.-)8
15/03/2019 17:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง ม.2 ต.ดอนหัน-ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (496,000.-)8
15/03/2019 17:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง ม.12 ต.วังชัย-บ้านนาเรียง ม.5 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (467,000.-)8
15/03/2019 17:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแดงใหญ่ ม.2 ต.แดงใหญ่-ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (479,000.-)7
15/03/2019 17:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก)-บ้านกุดจาน ม.4-บ้านหนองซา ม.6 ต.น้ำอ้อม (497,000.-)4
15/03/2019 17:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนโมง ม.8 ต.บ้านกง-บ้านหนองแสง ม.2,3 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (497,000.-)3
15/03/2019 16:20ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง e-Classroom ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16
15/03/2019 16:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62030013726)6
15/03/2019 16:20ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 45 สัญญา8
15/03/2019 16:19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายพร้อมทำความสะอาดถังทรายสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดฯ 41,088.-)3
15/03/2019 16:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง 58,000.-)6
14/03/2019 18:08ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10010 บ้านหว้าโง๊ะ (e-bidding 19/2562) (1,874,700.-)6
14/03/2019 18:08ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 (e-bidding 20/2562) (1,221,200.-)8
14/03/2019 18:07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแสงอาทิตย์ บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง-บ้านหนองบัวน้อย (478,000.-)6
14/03/2019 18:07ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 230-บ้านพรสวรรค์ (e-bidding 18/2562) (1,932,342.13)13
14/03/2019 18:06ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (E62030012372)5
14/03/2019 16:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง รวม 7 รายการ (5,700.-)5
14/03/2019 16:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (E62030007269)6
14/03/2019 16:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อาคาร 1) รหัสทรัพย์สิน อก 005-17-0001 (345,000.-)5
14/03/2019 16:17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักปลัดฯ)9