ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 7000 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
11/12/2018 17:27ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยบักจอก ช่วงบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง-เขตอำเภอประทาย (497,000.-)6
11/12/2018 15:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังฯ สายบ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย-บ้านสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ (398,000.-)3
11/12/2018 15:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการศึกมวยไทย อบจ.ขอนแก่น ประเพณีปลาน้ำแดงเกมส์ (สำนักปลัดฯ 37,700.-)3
11/12/2018 15:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ต.นางาม-ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี (398,000.-)2
07/12/2018 18:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่-ตำบลหัวหุ่ง อำเภอพล (496,000.-)8
07/12/2018 18:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง-บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 (418,000.-)7
07/12/2018 18:12ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเสียว บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3,11 (e-bidding เลขที่7/2561) (1,180,000.-)9
07/12/2018 18:12ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่-บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 (494,000.-)6
07/12/2018 18:11ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักปลัดฯ)5
07/12/2018 18:10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 24 สัญญา5
07/12/2018 18:07ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 3 รายการ (กองกิจการสภาฯ 96,000.-)5
07/12/2018 18:05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านคำคันโซ่ ม.6 ต.คำแคน-ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (497,000.-)6
07/12/2018 18:04ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย-บ้านกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (497,000.-)4
07/12/2018 18:03ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโคกสูงเหนือ ม.13 ต.นางาม-ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (398,000.-)4
07/12/2018 18:03ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า ช่วงบ้านวังขอนพาด ม.2 ต.โจดหนองแก-บ้านป่าเป้า ม.2 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น (497,000.-) 3
07/12/2018 18:02ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า บ้านหนองหญ้าขาว ม.4 ต.หันโจด-ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (497,000.-)7
07/12/2018 18:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโพนงาม ม.4 ต.ท่านางแนว- ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น (392,000.-)4
07/12/2018 18:00ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านโนนเมือง ม.8 ต.โนนข่า-บ้านโพนเพ็ก ม.8 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น (497,000.-)4
06/12/2018 17:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านทุ่งใหญ่ ม.5 ต.บ้านฝาง-ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152 อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (398,000.-)4
06/12/2018 17:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักการช่าง)3
06/12/2018 17:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลฯ สายเทศบาลเมืองกระนวน บ้านชัยรุ่งเรือง ม.11-บ้านห้วยเชือก ม.4 ต.หนองโก อ.กระนวน (462,000.-)4
06/12/2018 17:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำห้วยพังชู ช่วงบ้านดอนดู่ ม. 5 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง-เขต ต. สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น (496,000.-)8
06/12/2018 17:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านทุ่งใหญ่ ม.5 ต.บ้านฝาง-ทางหลวงชนบทหมายเลข 2152 อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (398,000.-)6
06/12/2018 17:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (กองกิจการขนส่ง 33,846.-) 4
06/12/2018 17:52ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ 33,913.-)4
06/12/2018 17:51ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (กองคลัง 13,150.-)4
06/12/2018 17:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักปลัดฯ )5
04/12/2018 17:54สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สำนักการศึกษาฯ)5
04/12/2018 17:45ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 28 รายการ (5,142,700.-)6
04/12/2018 17:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก (สำนักปลัดฯ)4
04/12/2018 17:11ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยหนองแดง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง-เขตตำบลวังม่วง (497,000.-)8
04/12/2018 17:11ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (M61120003030)5
04/12/2018 17:10ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองคลัง 2,900.-)4
04/12/2018 17:10ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภปมัญจาคีรี-อำเภอบ้านแฮด (ช่วงที่ 2) (398,000.-)5
04/12/2018 17:10ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดูนสาด-ตำบลหนองโก (361,000.-)4
04/12/2018 17:09ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (กองกิจการขนส่ง) 4
04/12/2018 17:09ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการศึกษาฯ) 3
04/12/2018 17:08สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (กองกิจการสภาฯ)6
04/12/2018 17:07บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านขนวน ม.1 บ้านหนองพู่ ม.5 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21334
03/12/2018 17:06ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม เลขที่ 3/2562 (1,229,000.-)5
03/12/2018 17:06ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน13รายการ (สำนักปลัดฯ 68,373.-)4
03/12/2018 17:05ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยฮวก หมู่ 2 ต.โพนเพ็ก – ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี (398,000.-)10
03/12/2018 17:04ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 ต.หนองโน – บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ต.บ้านฝาง อ.กระนาว (480,000.-)5
03/12/2018 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ต.หนองโน – บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านฝาง อ.กระนวน (480,000.-)6
03/12/2018 16:02ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการช่าง)4
03/12/2018 16:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักปลัดฯ)3
30/11/2018 17:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างจัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมประดับตกแต่งในกิจกรรมสวนสนามในพิธี วันชาติ ไทยฯ (สำนักปลัดฯ 67,000.-)4
30/11/2018 17:35ราคากลางฯ 3 รายการของโรงเรียนซำสูงพิทยาคม6
30/11/2018 17:34ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล สายจากทางหลวงหมายเลข 201 บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ต.นาหนองทุ่ม-บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 (495,000.-)4
30/11/2018 17:34ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 18 สัญญา5
30/11/2018 17:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ จำนวน 33 รายการ (30,990.-)4
29/11/2018 17:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานพิธีและงานพิธีการวันสำคัญต่างๆ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 71,700.-)6
29/11/2018 17:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ขก ถ 10047 (บ.นาง้อ - บ.โนนสมบูรณ์) (e-bidding เลขที่ 6/2562) (1,990,000.-)12
29/11/2018 17:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง อบจ.ขอนแก่น สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039-บ้านห้วยโจด - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโจด (398,000.-)8
29/11/2018 14:30ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองกิจการสภาฯ 77,650.-)6
28/11/2018 15:29ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง (e-Classroom) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 12 ชุด (e-bidding เลขที่ 2/2562) (5,317,680.-)6
28/11/2018 15:28ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 4 ต.บึงเนียม-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อ.เมือง (496,000.-)7
28/11/2018 15:28ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (202,110.-)5
27/11/2018 18:15ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสคอนกรีต บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระลับ-ทางหลวงชนบทอำเภอเมือง (496,000.-)12
27/11/2018 18:15ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อโรงเรียนพูวัดพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1,229,000.-)11
27/11/2018 18:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำภูทองใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลภูผาม่าน-ตำบลบ้าน-ตำบลห้วยม่วง (497,000.-) 7
27/11/2018 18:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 คุ้มวังอุดมตำบลบ้านแฮด-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (496,000.-)10
27/11/2018 16:13ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง 24,300.-)8
26/11/2018 17:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง-ตำบลโนนพะยอม (344,000.-)6
26/11/2018 17:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด-ตำบลโนนสมบูรณ์ (398,000.-)6
26/11/2018 17:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง (496,000.-)9
26/11/2018 17:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10,13 ตำบลหนองตูม-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 (496,000.-)4
26/11/2018 17:23ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 1 ต.นาฝาย-ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน (497,000.-)7
26/11/2018 17:23ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยหมากจอก ช่วงบ้านลาน หมู่ที่ 5,6 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ - เขต ต.ขามป้อม (397,000.-)5
26/11/2018 17:23ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12,17 ต.พระลับ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง (496,000.-)6
26/11/2018 17:22ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6,10 ต.หนองตูม อ.เมือง-บ้านโนน หมู่ที่ 2 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง (398,000.-)4
26/11/2018 17:22ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ต.โคกสี-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ.เมือง (496,000.-)4
26/11/2018 17:22ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เสนอราคาจ้างพิมพ์ใบรับค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ตั๋วฉีก) ของสถานีขนส่งผู้โดยสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 แห่ง (166,600.-)4
26/11/2018 17:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ต.หนองตูม-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อ.เมือง (496,000.-)4
26/11/2018 17:21บันทึกแนบสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำห้วยสามหมอ-ลำน้ำชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ซับสมบูรณ์-ต.โพธิ์ไชย (สัญญาเลขที่ 441/2561)5
26/11/2018 17:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต.วังหินลาด-บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ (493,000.-)5
26/11/2018 17:21ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 2 สัญญา5
26/11/2018 17:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) 5
26/11/2018 17:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4003 (e-bidding เลขที่ 5/2562) (1,989,000.-)5
26/11/2018 17:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ศูนย์เครื่องจักกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง (496,000.-)5
23/11/2018 19:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ (สำนักการช่าง)8
23/11/2018 17:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต.หนองตูม -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2183 อ.เมือง (499,000.-)8
23/11/2018 17:09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านผือ หมู่ที่1,2 ต.พระลับ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง (496,000.-)11
23/11/2018 17:09ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต.ศิลา – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง (496,000.-)7
23/11/2018 17:08ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ต.วังสวาบ – ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน (497,000.-)8
23/11/2018 16:48ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 6 ต.โคกสำราญ- บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ต.บ้านแฮด (496,000.-)8
23/11/2018 16:47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองแผนฯ 47,800.-)8
23/11/2018 16:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2561 (กองกิจการสภาฯ 28,023.-)8
23/11/2018 16:46ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ต.เปือยน้อย – ทางหลวงชนบท ขก4038 อ.เปือยน้อย (298,000.-)10
23/11/2018 16:42ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ต.ศิลา – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมืองขอนแก่น (496,000.-)7
23/11/2018 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามเปี้ย หมู่ที่5 (ข้างวัดป่าขามเปี้ย) ต.บ้านแฮด –บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด (496,000.-)8
23/11/2018 16:38ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่ 923/2561)12
23/11/2018 16:36ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 35 รายการ 12
23/11/2018 15:46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตลอดการแข่งขันตาม โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (สำนักปลัดฯ 24,000.-)10
23/11/2018 15:43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องขยายเสียงและระบบไฟฟ้า โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561(สำนักปลัดฯ 52,000.-)6
23/11/2018 13:13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัดฯ 30,227.50)6
23/11/2018 13:07ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่ 787/2561)8
22/11/2018 18:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6 ต.วังหินลาด- บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ (406,000.-)7
22/11/2018 18:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 (493,000.-)5
22/11/2018 18:49ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน-ทางหลวงหมายเลข 2038 บ้านดงน้อย (480,000.-)5