ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 8235 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
17/05/2019 17:35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ในงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดขอนแก่น (1,111,195.-)8
17/05/2019 17:04ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 (290,000.-)5
17/05/2019 17:03ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62050013222)3
17/05/2019 17:03ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตหลังท่อ บ้านดอนบม (e-bidding เลขที่ 40/2562)(1,790,000.-)6
17/05/2019 17:03ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาชุดการแสดงหมอลำกลอนและหมอลำหมู่ ตามโครงการมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (250,000.-)4
17/05/2019 17:02ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 23 สัญญา5
17/05/2019 17:02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ (สำนักการศึกษาฯ)2
17/05/2019 17:01ข้อมูลสาระสำคัญการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เลขที่ 400/25622
17/05/2019 17:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62050013623)2
16/05/2019 16:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ (กองแผนฯ)1
16/05/2019 16:57ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62050012176)5
16/05/2019 16:57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (กองแผนฯ)1
15/05/2019 17:04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (385,111.54)2
15/05/2019 17:04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) (213,845.72)2
15/05/2019 17:02ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62050011074)2
15/05/2019 16:49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบะแค (115,438.84)2
15/05/2019 16:49ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (E620400200763)2
15/05/2019 16:31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (กองแผนฯ)2
15/05/2019 16:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ (13,200.-)2
15/05/2019 15:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองกิจการขนส่ง 9,987.-)2
15/05/2019 15:39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน 24 รายการ (สำนักการช่าง 44,525.-) 2
15/05/2019 15:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 13 ต.บ้านทุ่ม-ต.สาวะถี อ.เมือง ช่วงที่ 1 (489,000.-)3
15/05/2019 15:38ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 (e-bidding เลขที่ 39/2562) (3,034,616.98)2
15/05/2019 11:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ (สำนักการช่าง 95,220.-)2
14/05/2019 16:44ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง-ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง (473,000.-)2
14/05/2019 16:41ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (กองการเจ้าหน้าที่ 18,423.-)2
14/05/2019 15:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านม่วง ม.11 ต.บ้านทุ่ม-ถนนลาดยาง(สายบ้านม่วง-บ้านกุดนางทุย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น (451,000.-)2
14/05/2019 15:33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสาวะถีม.6,7ต.สาวะถี-ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (489,000.-)2
14/05/2019 15:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน19 รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 47,610.-)2
14/05/2019 15:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ (กองคลัง 31,572.-)4
14/05/2019 11:53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 7 คัน 18 รายการ (สำนักการช่าง 37,550.-)1
14/05/2019 11:53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน1รายการ (กองการเจ้าหน้าที่ 2,550.-)1
13/05/2019 17:01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแค (สำนักการศึกษาฯ 100,000.-)2
13/05/2019 16:47ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านบะแค ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (229,360.-)3
13/05/2019 16:36ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองกิจการสภาฯ3,000.-)4
13/05/2019 16:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ต.สงเปือย-บ้านค้อ ม.12 ต.กุดเค้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (479,000.-)3
13/05/2019 16:35ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62050007535)3
13/05/2019 16:34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน 9 รายการ (สำนักการช่าง 99,000.-) 3
13/05/2019 10:27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน 18 รายการ (สำนักการช่าง 89,710.-) 3
10/05/2019 16:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ 32,670.-)4
10/05/2019 16:34ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง-บ้านสาวะถี อ.เมือง (1,470,000.-)10
10/05/2019 16:25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.ขอนแก่น ชิงแชมป์ ประเทศไทย (สำนักปลัดฯ 20,000.-)6
10/05/2019 16:22ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 13 ราย4
10/05/2019 16:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ต.บ้านทุ่ม-ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม-บ้านสำราญ) อ.เมือง (457,000.-) 4
10/05/2019 16:08ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ต.หนองโน-บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ต.หนองโก อ.กระนวน (497,000.-)5
10/05/2019 16:08ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 13 สัญญา6
10/05/2019 16:07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (กองกิจการขนส่ง)4
10/05/2019 11:11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จานวน 7 คัน 12 รายการ (สำนักการช่าง 47,050.-)4
08/05/2019 16:51ประกาศจัดจ้างปรับปนุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านละว้า หมู่ที่ 5 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ (e-bidding) เลขที่ 38/2562 (1,939,000.-)4
08/05/2019 16:50ประกาศริบเงินหลักประกันซองของบริษัท เดอะ มัลติเพิลซอย์ จำกัด (21,600.-)5
08/05/2019 16:50ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานรัฐพิธีและงานพิธีการวันสำคัญต่างๆ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ 48,400.-)6
08/05/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กองกิจการขนส่ง 25,599.75)3
08/05/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก e-bidding เลขที่ 32/2562 (3,790,000.-)12
08/05/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน สายบ้านดอนหญ้านาง-บ้านโกทา (551,000.-)11
08/05/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสาวะถี-ตำบลแดงใหญ่ (451,000.-)5
08/05/2019 15:07ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัน ม.4 ต.หนองกรุงธนสาร-ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 (349,000.-)7
08/05/2019 15:07ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเกวียนหัก ม.5 ต.บ้านทุ่ม-บ้านโคก ม.4 ต.บ้านหว้า (484,000.-)5
08/05/2019 15:06ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2562 (สำนักการศึกษาฯ 24,193.-)8
08/05/2019 15:06ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62050004880)4
07/05/2019 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ (กองแผนฯ)3
07/05/2019 16:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัดฯ 19,069.-)4
07/05/2019 16:32สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 (กองกิจการสภาฯ)5
07/05/2019 16:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ราย (กองคลัง 15,690.-)5
07/05/2019 16:31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำถาดไม้ไผ่สาน (สำนักปลัดฯ 19,000.-)5
07/05/2019 14:01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 25625
07/05/2019 14:00สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (กองพัสดุฯ)5
03/05/2019 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานรัฐพิธีและงานพิธีการวันสำคัญต่างๆ (สำนักปลัดฯ 40,000.-)8
03/05/2019 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง-ตำบลภูผาม่าน (491,000.-)6
03/05/2019 16:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหว้า-ถนนเหล่านาดี (e-bidding) เลขที่ 29/2562 (850,000.-)12
03/05/2019 16:38ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 27 สัญญา7
03/05/2019 16:01ประกาศรายชื่อการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม ม.3 ต.บ้านทุ่ม-ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น (468,000.-)7
03/05/2019 16:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6 ต.บ้านหว้า (e-bidding) เลขที่ 28/2562 (856,100.-)6
03/05/2019 16:01ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (220,800.-)6
02/05/2019 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อเชื่อมต่อท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ บ้านกุดน้ำใส (e-bidding เลขที่ 27/2562) (708,000.-)9
02/05/2019 16:53ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารคูนแคน ปีที่ 14 เป็นวารสารฉบับรายเดือน (490,000.-)9
02/05/2019 16:48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดฯ 17,066.50)8
02/05/2019 16:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ (สำนักการศึกษาฯ 71,074.-)6
02/05/2019 16:38ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน อบจ.ขก ถ 10025-บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง (479,000.-)7
02/05/2019 16:38สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (สำนักการศึกษาฯ)7
01/05/2019 16:37ประกาศเผยแพร่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E62050000633)17
01/05/2019 16:37ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ (สำนักการศึกษาฯ 70,163.-)7
01/05/2019 16:37ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (190,000.-)9
01/05/2019 16:37ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน (e-bidding 13/2562) (2,080,000.-)13
01/05/2019 16:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างขุดคลองส่งน้ำสู่แหล่งเกษตรจากลำห้วยสองคอนสู่อ่างเก็บน้ำสำรอง บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ (485,000.-)7
01/05/2019 16:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ (294,000.-)11
01/05/2019 16:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ต.หนองเสาเล้า-เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ (497,000.-)6
01/05/2019 16:31ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยสองคอน บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง-บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ (485,000.-)7
01/05/2019 16:26ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 (e-bidding 26/2562)(4,600,000.-)6
01/05/2019 16:25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดฯ)6
01/05/2019 16:25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส อบจ.ขอนแก่น ชิงแชมป์ประเทศไทย (สำนักปลัดฯ)8
30/04/2019 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่-ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย (488,000.-)5
30/04/2019 16:58ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเรือใหญ่ หมุ่ที่ 10-บ้านโคกสี (e-bidding เลขที่ 37/2562)(1,250,000.-)9
30/04/2019 16:58ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง-ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน8
30/04/2019 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ .ศ. 2562 (สำนักปลัดฯ ฝ่ายพัฒนาสังคม2)6
30/04/2019 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (กองแผนฯ 80,000.-)5
30/04/2019 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (9,900.-)4
30/04/2019 16:16ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (74,060.-)7
30/04/2019 16:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล รายนางหนูพร ภูมิพิลา (สำนักปลัดฯ)5
30/04/2019 16:15ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (กองแผนฯ 80,000.-)5
30/04/2019 16:15ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4-บ้านหินตั้ง (e-bidding เลขที่ 30/2562) (2,145,000.-)7