ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 6279 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
20/08/2018 16:24ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ (สำนักการช่าง)3
20/08/2018 16:23ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการศึกษาฯ)1
20/08/2018 11:24ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 36 สัญญา4
17/08/2018 19:23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ที่ปฏิบัติงานในงานบริหาร งานบริการทั่วไปและงานร้องขอ (สำนักการช่าง 95,387.50)4
17/08/2018 17:30ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน เชื่อมถนนมะลิวัลย์ (ทล.201) ตำบลดงลาน (486,000.-)6
17/08/2018 17:30ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแบบผิวทางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ต.โนนพะยอม-บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ต.ชนบท (e-bidding 42/2561)4
17/08/2018 17:12ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยวังข้าวสาร (ตอนบน) บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคุมชาด-ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง (329,000.-)2
17/08/2018 17:12ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์-ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง (478,000.-)4
17/08/2018 16:58ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยวังน้ำแดง ช่วงบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเม็ก-ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง (390,000.-)2
17/08/2018 16:58ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5-แหล่งเกษตรหนองกระนวน-อ่างเก็บน้ำหางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ (500,000.-)2
17/08/2018 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองกิจการสภาฯ 16,000.-)3
17/08/2018 16:57ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (465,000.-)3
17/08/2018 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านดง-ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (4003) (483,000.-)3
17/08/2018 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยวังคูณ ช่วงบ้านชาด หมู่ที่ 10 ต.โนนธาตุ-เขต ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง (495,000.-)2
17/08/2018 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที 5 ต.นาชุมแสง-บ้านหนองเสาล้อม (494,000.-)2
17/08/2018 16:55ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแบบผิวทางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ต.โนนพะยอม-บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ต.ชนบท (e-bidding)4
17/08/2018 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ต.ศิลา-ต.โคกสี (322,000.-)2
17/08/2018 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ต.ศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (410,000.-)2
17/08/2018 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยข้าวสาร (ตอนล่าง) บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ต.คึมชาด-ต.ดอนดู่ (328,000.-)2
17/08/2018 16:54ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7-บ้านยางคำ หมู่ที่ 1 ต.ยางคำ-เชื่อมตำบลโนนฆ้อง (497,000.-)1
17/08/2018 16:54ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล-บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ต.บัวใหญ่ (478,000.-)2
17/08/2018 16:53ราคากลางฯโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในโรงเรียนซำสูงพิทยาคม (498,000.-)2
17/08/2018 16:53ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยโปร่ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ต.วังหิน-ต.สำโรง (454,000.-)2
17/08/2018 16:52ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.โนนสมบูรณ์-บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ต.นางิ้ว (459,000.-)2
17/08/2018 12:14ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา-บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ (345,000.-)2
17/08/2018 12:13ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโป่ง-บ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ต.โคกสูง (439,000.-)2
17/08/2018 12:13ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (478,000)2
17/08/2018 12:13ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง หมู่ที่ 14 ต.บ้านทุ่ม - บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1,2 ต.แดงใหญ่ (495,000.-)2
17/08/2018 12:12ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขข 2174 ขอนแก่น (กองการเจ้าหน้าที่ 26,656.03)2
17/08/2018 12:12ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสายข้างวัดสว่างมนาวาสบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเม็ง-บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 (497,000.-)2
16/08/2018 18:37ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13-บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง (493,000.-)2
16/08/2018 18:37ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 (e-bidding 41/2561)(4,828,000.-)4
16/08/2018 18:36ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยหมากมูบ ช่วงบ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง-ตำบลวังหิน (505,000.-)4
16/08/2018 18:36ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยเมย ช่วงบ้านเมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง-เขตตำบลหนองเม็ก (512,000.-)2
16/08/2018 18:36ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง)-บ้านศิลา หมู่ที่ 18 (490,000.-)6
16/08/2018 18:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง-เชื่อมบ้านใหม่สามัคคี (490,000.-)2
16/08/2018 18:35ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านศรีสุข-โคกเจริญ หมู่ที่ 13-บ้านศรีสุข หมู่ที่ 15 (486,000.-)2
16/08/2018 18:35ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเปือย หมู่ที่ 5-บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน (496,000.-)3
16/08/2018 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน (สำนักปลัดฯ 40,000.-)1
16/08/2018 16:59ราคากลางฯ โครงการจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลในเขตอำเภอน้ำพอง (398,000.-)2
16/08/2018 16:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (กองแผนและงบประมาณ)3
16/08/2018 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (9,900.-)2
16/08/2018 16:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ต.สำราญ-ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 (461,000.-)3
16/08/2018 16:57ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักการช่าง)4
16/08/2018 16:57ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6-บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต.โนนสะอาด-เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ต.กุดกว้าง (495,000.-)2
16/08/2018 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (1,416.-)3
16/08/2018 16:56ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุมหิน หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง-ถนนสาย ขก 4007 (น้ำพอง-พระธาตุขามแก่น) (467,000.-)3
16/08/2018 16:56ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 2045 หนองแก-ภูเวียง ต.โนนสะอาด (495,000.-)2
16/08/2018 16:56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำถาดไม้ไผ่สาน (สำนักปลัดฯ )3
16/08/2018 16:55ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง (480,000.-)2
16/08/2018 16:54ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ต.หนองเม็ก ต.หันโจด (505,000.-)1
16/08/2018 16:53ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยหนองไทร ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ต.หนองเม็ก-ต.หันโจด (290,000.-)1
16/08/2018 16:00ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร (ตอนที่2) บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6-แหล่งเกษตรหนองโดน-บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านเม็ง -บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ต.ยางคำ (497,000.-)1
16/08/2018 16:00ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต.โนนทอง บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต.โนนทัน (497,000.-)1
16/08/2018 16:00ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ต.สำโรง-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ต.หนองเม็ก (504,000.-)2
16/08/2018 16:00ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ต.ศิลา-เขตเทศบาลนครขอนแก่น (492,000.-)2
16/08/2018 15:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1-บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง-เชื่อม ต.บ้านใหม่ (473,000.-)2
16/08/2018 15:59ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ต.ศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (489,000.-)2
16/08/2018 15:58ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ต.ยางคำ-บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ต.บ้านเม็ง (498,000.-)1
16/08/2018 15:58ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (148,500.-)3
15/08/2018 18:34ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัดฯ 40,000.-)1
15/08/2018 18:23ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมถนนแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 (e-bidding 40/2561)(2,898,000.-)5
15/08/2018 18:22ราคากลางฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14-เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ขก 3045 ต.โนนสะอาด-เชื่อมตำบลนาชุมแสง (497,000.-)2
15/08/2018 18:22ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ต.ศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (492,000.-)2
15/08/2018 18:22ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย หมู่ที่ 16 ตำบลวังชัย-ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง (334,000.-)2
15/08/2018 18:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7-บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองแดง-เชื่อมตำบลนาจาน (488,000.-)2
15/08/2018 18:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.บ้านดง-ต.นาคำ (464,000.-)2
15/08/2018 18:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ต.นาฝาย-ต.วังสวาบ (493,000.-)2
15/08/2018 18:21ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง-บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 (467,000.-)2
15/08/2018 18:20ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร สายหน้าโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6-บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ต.บ้านเม็ง-ทางลาดยาง อบจ.สาย ขก ถ 10008 (บ้านยางคำ-บ้าน เม็ง) (497,000.-)2
15/08/2018 18:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโสกรัง หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุข เชื่อมตำบลหนองแดง (483,000.-)2
15/08/2018 18:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9-บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ต.บ้านเม็ง-แหล่งเกษตรตำบลบ้านเม็ง-เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น (497,000.-)2
15/08/2018 18:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10029 สายหนองกะแหล่งโคกไม้งาม-บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ต.หนองกุงธนสาร (495,000.-)2
15/08/2018 18:19ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป Pre mix จำนวน 5,650 ถุง (497,200.-)2
15/08/2018 18:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย-บ้านกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำพอง (470,000.-)2
15/08/2018 18:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021-บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ต.หนองกุงธนสาร (494,000.-)2
15/08/2018 18:18ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5-แหล่งเกษตรโคกหินลาด ต.บ้านกง-บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ต.หนองเรือ (497,000.-)3
15/08/2018 18:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ต.ดงลาน เชื่อมบ้านโสกหาด ต.วังเพิ่ม (488,000.-)2
15/08/2018 18:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต.ศิลา-ต.บ้านเป็ด (322,000.-)2
15/08/2018 18:17ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต.นาคำ-ต.ศรีสุขสำราญ (477,000.-)2
15/08/2018 18:16ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ต.บ้านดง-บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ต.สะอาด-ถนนสาย ขก 4003 (332,000.-)2
15/08/2018 18:16ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต.ดงลาน เชื่อมบ้านโสกส้มกบ ต.บ้านใหม่ (490,000.-)2
15/08/2018 18:16ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านเบญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ต.บ้านใหม่-ต.ภูห่าน (493,000.-)2
15/08/2018 18:15ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน (สำนักปลัดฯ 40,000.-)2
15/08/2018 18:15ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (สำนักปลัดฯ 17,475.-)2
15/08/2018 18:15ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 จำนวน 533 รายการ (โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)6
15/08/2018 18:14ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (กองแผนฯ 88,000.-)2
15/08/2018 13:56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดภาพสีกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดฯ 4,750.-)3
15/08/2018 13:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 11 (สำนักปลัดฯ 7,000.-)4
14/08/2018 19:40ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (สำนักปลัดฯ 46,973.-)2
14/08/2018 19:39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) 4
14/08/2018 19:36ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสองห้อง-เขตตำบลโนนธาตุ (512,000.-)4
14/08/2018 19:35ราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์-ถนนสายน้ำพองอุบลรัตน์ 4003 (486,000.-)3
14/08/2018 19:35ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสลข้ามลำห้วยวังข้าวสาร ตำบลบ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด-ตำบลดอนดู่ (343,000.-)3
14/08/2018 19:34ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรสายข้างวัดสว่างมนาวาสบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเม็ง-บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 (500,000.-)3
14/08/2018 19:33ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยตาหยัง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโคกสูงหมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ-เขตตำบลหันโจด (512,000.-)3
14/08/2018 19:32แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง (8,720,000.-)3
14/08/2018 19:32ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ-บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 (497,000.-)2
14/08/2018 19:31ราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) (481,000)5
14/08/2018 19:31ราคากลางฯ โครงการขุดลอกลำห้วยวังคูณ ช่วงบ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ-เขตตำบลหนองเม็ก (512,000.-)3