ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-28 จากทั้งหมด 28 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
21/12/2020 14:31ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ)450
21/12/2020 13:32ผลการนับคะแนนและลำดับที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ)550
07/12/2020 16:20เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น281
26/11/2020 17:42Download แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)1,210
16/11/2020 15:34มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำอำเภอและประธานอนุกรรมการประจำเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร143
13/11/2020 16:36จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563356
13/11/2020 10:07บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 521
13/11/2020 10:06บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 881
11/11/2020 14:32คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น110
10/11/2020 10:48ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำหรับหน่วยงาน)117
09/11/2020 16:21การกำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น175
06/11/2020 16:58สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563226
05/11/2020 16:32สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563125
04/11/2020 16:59สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 256392
04/11/2020 13:14ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)158
03/11/2020 18:59สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 108
02/11/2020 21:23รายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563128
02/11/2020 21:21รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563118
01/11/2020 11:55ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น138
30/10/2020 19:05ผอ.กต.อบจ.ขอนแก่น ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครรับเลือกตั้ง #ข่าวศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น112
30/10/2020 12:42ผังสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น99
29/10/2020 16:38อบจ.ขอนแก่น พร้อมสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. - นายก อบจ. #ข่าวศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 75
29/10/2020 14:32ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563116
29/10/2020 14:27แผนที่แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 อำเภอ 42 เขต302
29/10/2020 12:19คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง #ข่าวศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 105
29/10/2020 12:14ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น104
29/10/2020 11:49ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น124
27/10/2020 09:05คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น267