ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 665 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
13/03/2015 16:31 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา227
08/01/2015 14:16 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น209
09/06/2017 11:23 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2560245
28/03/2017 16:19 ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 เมษายน 2560256
25/04/2013 08:00 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ฉบับที่ 2)281
10/01/2019 10:17 โครงการแข่งขันกีฬา "บาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 540
08/07/2020 12:56กฎหมายระดับอนุบัญํติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ สื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))30
30/08/2019 14:33การกำหนดระยะเวลาและเริ่มวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก217
13/07/2016 16:46การขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น281
10/04/2020 16:28การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)50
04/07/2019 10:01การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างการรับรู้และเข้าใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256296
06/03/2015 13:28การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 41 โครงการ208
06/10/2017 16:05การจัดระเบียบรถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว276
17/09/2015 09:29การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 สิงหาคม 2558231
06/11/2017 16:12การนำรถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว281
16/11/2017 11:33การประกวดพานบายศรี ในเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2560258
07/08/2015 15:53การประมูลหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ (อาคาร1) จังหวัดขอนแก่น238
07/10/2014 09:19การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา201
27/08/2014 16:02การฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีห่างไกลยาเสพติด”ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก”234
12/05/2014 16:37การมอบอำนาจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วรจังหวัดขอนแก่น ในเรื่องการพิจารณาหรืออนุญาตการลาคลอด และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร245
27/01/2020 14:52การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น90
19/02/2013 16:35การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 256
18/10/2016 16:24การสนับสนุนวิทยากรเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น216
04/12/2012 16:50การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 276
19/02/2013 16:38การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน233
16/08/2017 16:16การสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560267
16/09/2014 09:00การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2557205
24/09/2015 14:21การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558250
07/01/2020 15:35การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น89
05/05/2020 11:24การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 256362
19/02/2013 19:57การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 245
03/09/2015 11:08การแข่งขันกีฬา”บาสเก็ตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ”ครั้งที่ ๒ เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๘461
04/08/2015 14:36การแข่งขันกีฬา”ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้านยาเสพติด”ครั้งที่ ๔ เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี ๒๕๕๘264
19/02/2013 20:00การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 220
27/08/2014 16:01การแข่งขันฟุตซอล”อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด”ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗240
13/05/2020 11:33การแจ้งและขออนุญาตให้ศึกษาหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า43
19/02/2013 20:02การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น271
12/05/2020 16:39การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส้วนจังหวัดขอนแก่น82
06/02/2019 13:00การใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444 ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง171
25/07/2014 16:25กำหนดการประเมิน รายชื่อผู้เข้าร่วมการประเมินและกรรมการผู้ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ225
15/07/2013 08:45กำหนดการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2556 (ระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2556)214
02/06/2020 09:49กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง52
09/02/2016 14:35กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น239
01/03/2019 14:02กำหนดระยะแล้วเสร็จของงานบริการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น68
22/10/2019 14:04กำหนดระยะแล้วเสร็จของงานบริการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563147
11/11/2019 14:55กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภท ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น211
23/02/2017 15:31กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 417
12/09/2016 15:50กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา315
12/09/2016 15:55กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา358
12/11/2014 16:20กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)207
12/11/2014 16:19กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)202
07/02/2017 10:46กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น410
30/06/2016 15:59กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น324
09/09/2016 16:36กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น321
11/08/2015 15:31กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)282
27/08/2018 16:30กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก213
24/04/2017 13:49กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 สมัยที่สอง273
03/09/2013 06:51กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก208
03/10/2014 16:16กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก194
29/08/2016 15:26กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก217
10/07/2013 04:08กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 สมัยที่สอง195
23/09/2014 16:36ขยายสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ออกไปอีก 15 วัน189
14/09/2015 16:15ขยายสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง221
08/07/2019 16:25ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 286
01/09/2017 15:23ขยายเวลาอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้530
19/05/2020 11:36ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 256342
22/08/2019 14:42ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.256280
20/01/2020 10:16ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.256320
07/07/2017 13:13ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560238
24/08/2017 12:04ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น279
07/06/2016 13:44ขอเชิญร่วมรับชมและโหวตให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเราในนามตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในรายการ กิ๊กดู๋ ทางช่อง 7 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 22.30 น.298
02/02/2017 17:03ขอเชิญร่วมรำบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น และ ขอนแก่นครบ 220 ปี ชุด รำดอกคูณเสียงแคน321
20/12/2018 10:52ขอเชิญร่วมสมัครคัดเลือกเพื่อเข่าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562159
11/01/2019 13:49ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น156
13/12/2017 15:34ขอเชิญร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560226
07/12/2016 13:58ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (กำหนดการ)278
30/06/2017 13:23ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560272
01/02/2017 14:38ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560230
31/05/2017 16:00ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560230
03/03/2017 15:55ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560258
14/11/2017 14:37ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560223
08/08/2017 15:28ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560275
26/04/2017 16:29ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 238
02/03/2018 16:23ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561257
09/01/2017 15:06ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ วันที่ 12 มกราคม 2560 (กำหนดการ)245
12/03/2019 10:10ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562120
05/03/2018 16:45ขอเชิญเสนอชื่อผู้สูงอายุเข้ารับการสรรหาเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ233
26/06/2019 15:35ขอเชิญใช้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างด้วยตู้งาน (Job Box) โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น124
11/10/2013 09:39ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น246
25/02/2019 09:58ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.106
09/12/2013 06:37ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556241
26/07/2016 16:19ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559308
19/02/2013 16:30ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด และเสื่อมสภาพประจำปี 2555 268
12/07/2016 15:21ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกอากาศการออกเสียงประชามติ240
26/10/2015 16:04ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก244
18/08/2015 16:53ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”239
09/03/2020 09:23ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญาหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/256371
11/05/2016 16:38คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ247
16/02/2016 15:27คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๒ (MERS – COV) และ เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease)226
16/02/2016 15:28คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข246