ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 665 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
04/12/2012 16:50การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 276
05/12/2012 13:20โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหมอบจ.ขอนแก่นคัพครั้งที่ 7ประจำปี 2555274
05/12/2012 13:23ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก284
05/12/2012 13:29รายงายการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ขอนแก่น ประจำเดือนปี ตุลาคม 2555228
05/12/2012 13:33งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 207
19/02/2013 00:28โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔230
19/02/2013 00:28ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ 2554226
19/02/2013 00:30ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2554213
19/02/2013 00:51ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 264
19/02/2013 16:23สรุปผลการแข่งขันตะกร้อในงานเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ 271
19/02/2013 16:24สรุปผลการติดตามประเมินผล การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕257
19/02/2013 16:26เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 265
19/02/2013 16:27โครงการ 1 การให้ ได้ 2 เท่า 268
19/02/2013 16:28รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2556244
19/02/2013 16:30ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด และเสื่อมสภาพประจำปี 2555 268
19/02/2013 16:31ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด 278
19/02/2013 16:32บทความฉบับพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส ครบรอบ 85 พรรษา237
19/02/2013 16:35การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 256
19/02/2013 16:38การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน233
19/02/2013 16:40ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก267
19/02/2013 16:42งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕235
19/02/2013 16:47รายงายการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ขอนแก่น ประจำเดือนปี ตุลาคม 2555 217
19/02/2013 16:48รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555211
19/02/2013 19:40รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลความคุ้มค่า โครงการ ๑ อำเภอ ๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ 300
19/02/2013 19:42โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555229
19/02/2013 19:43สรุปผลการติดตามและประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียนำเสนอผลงานและประชาสัมพันธ์ องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555225
19/02/2013 19:44สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีด้านพัสดุการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555228
19/02/2013 19:45เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2554 (หลังดำเนินการ) 236
19/02/2013 19:46รายงานการติดตามและประเมินผล ความคุ้มค่าโครงการก่อสร้างถนน สำหรับน้ำล้นผ่าน (Wet Crossing) ประจำปี พ.ศ.2553, 2554(หลังดำเนินการ)238
19/02/2013 19:49รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการอบรมสัมมนาผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2554 (หลังการดำเนินการ) 227
19/02/2013 19:50ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะ กรรมการสอบสวนทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 262
19/02/2013 19:51แบบฟอร์มเพื่อดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 / 2555 (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)245
19/02/2013 19:52ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อย่างไม่เป็นทางการ)243
19/02/2013 19:53รายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเต่า (บ้านกอก ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น)253
19/02/2013 19:55รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2555 226
19/02/2013 19:56รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2555244
19/02/2013 19:57การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 245
19/02/2013 19:58บัญชีรายชื่อบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยครู และพนักงานขับรถยนต์ 257
19/02/2013 19:59ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น260
19/02/2013 20:00การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 220
19/02/2013 20:01ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕289
19/02/2013 20:02การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น271
19/02/2013 20:03โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ลีกดิวิชั่น 1 ประจำปี 2555 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น307
19/02/2013 20:03รับสมัครคัดเลือกครูช่วยสอน242
19/02/2013 20:05เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำถาวร239
19/02/2013 20:06ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจังหวัดขอนแก่น226
19/02/2013 20:07เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก 237
19/02/2013 20:07ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโครงการทอดผ้าป่าการกุศลสร้างพระนอนนครขอนแก่น 109 เมตร ของมูลนิธิต้นโพธิ์นางฟ้า 223
19/02/2013 20:08เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก246
19/02/2013 20:10เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก / เชิญร่วมงาน"เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง" 239
19/02/2013 20:11รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1228
19/02/2013 20:12ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1216
19/02/2013 20:12เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 276
19/02/2013 20:13แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น198
19/02/2013 20:14เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 229
19/02/2013 20:14เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น193
05/03/2013 04:47ปิดประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1210
08/03/2013 04:39โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น 509 รูป215
19/03/2013 09:28รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 216
19/03/2013 09:33รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555195
25/03/2013 07:17รายละเอียดการรับสมัครเทพีสงกรานต์ขอนแก่น ประจำปี 2556216
02/04/2013 07:22รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย1,452
25/04/2013 07:37แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย266
25/04/2013 08:00 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ฉบับที่ 2)281
09/05/2013 06:07รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2556248
09/05/2013 06:08รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2556229
20/05/2013 09:01เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการบรรพชาและอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑291
07/06/2013 09:15รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9)205
07/06/2013 09:17รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น205
07/06/2013 09:33ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ฯ และสถานที่สอบ,กำหนดวัน เวลาสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)...534
10/06/2013 07:11ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น214
11/06/2013 02:29โครงการแข่งขันกีฬา “ ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น300
18/06/2013 07:38ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น251
01/07/2013 06:58โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น310
01/07/2013 09:46ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราขการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น203
02/07/2013 04:16เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 205
10/07/2013 04:08กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 สมัยที่สอง195
15/07/2013 08:45กำหนดการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2556 (ระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2556)214
17/07/2013 09:46ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น208
31/07/2013 03:05โครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น314
02/08/2013 06:47ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย2,034
06/08/2013 07:37เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 สมัยที่สอง244
13/08/2013 04:39สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 (แห่งใหม่)253
13/08/2013 06:42ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด220
19/08/2013 08:17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น251
03/09/2013 06:51กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก208
04/09/2013 08:18รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น201
05/09/2013 02:18รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2556195
06/09/2013 09:21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย1,125
19/09/2013 01:57แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3279
25/09/2013 07:26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู่ช่วย277
03/10/2013 03:02รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2556198
04/10/2013 02:01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น255
04/10/2013 02:01ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขัน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู่ช่วย186
08/10/2013 09:37ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งว่าง218
11/10/2013 09:37รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด201
11/10/2013 09:39ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น246
25/10/2013 01:53ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย273
31/10/2013 09:45รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น229
04/11/2013 06:54ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น261