ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 601-686 จากทั้งหมด 686 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
26/05/2015 09:34เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย247
23/05/2014 14:53เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย235
18/04/2014 16:29เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย240
25/12/2013 07:16เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย204
10/04/2014 16:43เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย240
04/12/2013 06:53เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย207
29/07/2015 16:34เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย273
27/08/2015 09:48เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว 223
19/02/2013 20:12เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 285
08/05/2019 14:10เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งว่าง123
25/03/2020 16:22เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น200
19/02/2013 20:14เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น201
23/09/2014 15:11เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557199
16/09/2014 09:01เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557237
17/02/2014 14:03เอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผล ประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖201
17/02/2014 14:02เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖ 199
19/03/2014 09:34เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๙” ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖217
12/03/2014 15:01เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันเทนนิส “ขอนแก่น SENIOR 2013” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖324
17/02/2014 13:59เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล โครงการแข่งขันตะกร้อในงานเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖200
18/02/2015 14:07เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขัน ตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557224
18/02/2015 14:03เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ คัพ อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558244
20/05/2013 09:01เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการบรรพชาและอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑301
19/02/2013 19:45เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2554 (หลังดำเนินการ) 251
16/05/2014 16:22แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น252
27/05/2016 13:43แก้ไขประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลางในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น269
11/11/2013 09:26แก้ไขผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่264
16/10/2019 11:43แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น329
25/04/2013 07:37แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย271
06/06/2017 10:16แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา281
08/05/2019 14:15แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ 2562 ครั้งที่ 1150
19/02/2018 11:35แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1242
05/10/2018 09:49แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3166
27/08/2018 16:28แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2179
19/09/2013 01:57แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3284
19/02/2013 20:13แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น206
02/08/2018 11:07แนวทางการดำเนินงานควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก146
05/03/2018 15:59แนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสของศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและชุมชน251
28/03/2017 16:51แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น255
28/02/2014 09:50แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ฯ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 213
24/08/2017 12:02แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (รอบ ก.ย.2560)312
27/02/2015 14:55แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น214
22/08/2018 14:36แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น205
10/03/2017 13:51แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น356
15/08/2016 16:28แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น354
08/03/2019 13:14แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น203
19/02/2013 19:51แบบฟอร์มเพื่อดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 / 2555 (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)257
24/11/2014 16:44แผนการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558260
09/04/2015 16:08แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)219
10/06/2016 14:45แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น329
09/01/2014 07:36แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น308
08/07/2015 11:35แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)219
25/09/2015 11:52แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)276
29/06/2015 09:23แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)239
23/07/2015 09:32แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)212
08/05/2019 14:05แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562167
10/06/2016 14:41แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น361
19/02/2013 16:27โครงการ 1 การให้ ได้ 2 เท่า 280
29/06/2018 14:51โครงการ eGovernment Forum 2018177
04/10/2017 11:10โครงการ Thailand Local Goverment Summit 2017253
11/12/2018 10:53โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี206
19/03/2015 11:46โครงการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียน โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2558226
25/07/2019 09:58โครงการจิตอาสาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562227
20/02/2018 16:39โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611,413
08/03/2013 04:39โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น 509 รูป226
28/05/2018 16:08โครงการประชารัฐอนุรักษ์แหล่งน้ำและพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง177
08/06/2015 13:54โครงการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ263
31/07/2013 03:05โครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น325
24/07/2017 10:30โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น475
07/01/2015 11:45โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”310
26/06/2019 15:35โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับมะเร็งทางเลือกการรักษาดูแลระยะท้ายและความตายในแต่ละช่วงอายุ108
30/06/2017 15:16โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งผลต่อข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมพัฒนางานทะเบียนวัดผล สู่การพัฒนาจัดทำระบบสารสนเทศให้โรงเรียนในสังกัด288
15/12/2017 14:42โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น312
03/08/2017 14:46โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2560265
11/06/2013 02:29โครงการแข่งขันกีฬา “ ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น311
19/02/2013 19:42โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555241
19/02/2013 00:28โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔256
05/12/2012 13:20โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหมอบจ.ขอนแก่นคัพครั้งที่ 7ประจำปี 2555291
07/11/2018 18:09โครงการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น344
01/03/2019 13:22โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/2019138
04/12/2014 11:39โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น360
01/07/2013 06:58โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น321
19/02/2013 20:03โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ลีกดิวิชั่น 1 ประจำปี 2555 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น317
14/09/2016 15:01โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ฉบับที่ 2298
12/03/2020 09:47โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 5 อัตรา191
10/06/2013 07:11ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น224
19/02/2013 19:59ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น277